Språk/Language

Kulturmiljöer och kulturmiljö­program

Finspångs kommun strävar efter ett hållbart samhälle med kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas för att skapa en attraktiv kommun och livsmiljö.

Takmålning från St Maria kyrka

Den svenska industrins vagga

Järnhanteringen har genom århundradena varit den viktigaste industriella verksamheten i nuvarande Finspång kommun. Än i dag vittnar bruks- och gruvmiljöerna om hur samhällsstrukturer och områden vuxit fram.

Varför ett kulturmiljöprogram?

Kulturmiljöprogrammet ska sprida kunskap om bebyggelsen och dess kulturhistoriska värden. Genom att tidigt i den fysiska planeringen utgå från varje plats specifika förutsättningar ökar möjligheterna att ta tillvara på kulturarvet som en positiv resurs. Kulturmiljöprogrammet ska fungera som ett arbetsredskap för beaktande av kulturmiljöers värden inom samhällsplaneringen.

Det ska även fungera som ett kunskapsunderlag till de som äger, bebor eller brukar kulturmiljöerna. Programmet är inte juridiskt bindande utan innehåller riktlinjer för hur kulturmiljöer skall kunna användas, utvecklas och tas tillvara.

Vad är en kulturmiljö?

En kulturmiljö är den av människan skapade fysiska miljön. Människans påverkan på sin omgivning har varierat över tid och avsatt en rad olika spår som är mer eller mindre tydliga i landskapet.

Beslut

17 juni 2015 fattade kommunfullmäktige ett beslut om att anta kulturmiljöprogrammet.

Kulturmiljöinventeringar 1971–1979

Under 1970-talet genomförde fotografen Olof Backström inventeringar av byggnader i kommunens dåvarande fyra församlingar.

Finsponga bilder

Läs minnesskriften från dåvarande STAL 1943 som togs fram med anledning av företagets 30-årsjubileum.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Jonas Andersson
Kansli- och utvecklingschef
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-851 25
jonas.andersson2@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång