Språk/Language

Detaljplan för Bränntorp

Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en ny detaljplan för det som idag är Bränntorps fritidshusområde, fastigheten Bränntorp 3:1 m fl.

Detaljplan Bränntorp.

Syftet med detaljplanen att modernisera planbestämmelserna och möjliggöra permanent boende i Bränntorp fritidshusområde. En stor del av bebyggelsen är uppförd på mark som inte får bebyggas enligt den gällande detaljplanen. En ny detaljplan förväntas ge bättre möjligheter för om- och tillbyggnad av befintlig bebyggelse samtidigt som den totala byggrätten per fastighet ses över.

I VA-planen som kommunfullmäktige har antagit så anges att Bränntorp är ett av de områden som har behov att anslutas till kommunalt VA. Parallellt med detaljplaneprocessen kommer Finspång Tekniska Verk att fortsätta arbetet med att ansluta området till kommunalt vatten och avlopp. I samband med att detaljplanen ställs ut för samråd förväntas Kommunfullmäktige ta beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp för Bränntorp.

Samhällsplaneringsenheten arbetar med att ta fram samrådshandlingar. Samråd om planförslaget bedöms kunna genomföras under första halvåret 2021.

Detaljplaneprocessen.

Relaterad information

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten och Fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång