Språk/Language

Bygglovsprocessen

Här får du information om hur bygglovsprocessen ser ut. Du kan följa ett bygglovsärendes gång från ansökan till slutbesked.

Bygglovsprocessen i Finspångs kommun.

Bygglovsprocessen består av åtta steg. Steg 1 är ansökan – om din ansökan är komplett behöver du inte få ett föreläggande om kompletteringar. Det resulterar i ett snabbare beslut från oss. Därefter sker granskning, bygglovsbeslut, tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök och slutsamråd (tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd är steg som inte krävs vid enkla ärenden). Sista steget i bygglovsprocessen är slutbesked – här är det klart. Kom ihåg att skicka in ”Begäran om slutbesked” när du har byggt klart.

Här nedanför kan du läsa mer om de olika stegen.

Ansökan

När ansökan har kommit in till oss får du en bekräftelse på att vi har tagit emot ditt ärende. Vi börjar med att bedöma om din ansökan är komplett, det vill säga att den innehåller alla handlingar som behövs och att de är fackmässigt utförda. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar vi dig inom tre veckor, med ett föreläggande om kompletteringar.

Granskning

När din ansökan är komplett för att fatta ett beslut i ärendet prövar vi om eventuell detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter att du bygger det du ansökt om. Om din åtgärd ligger utanför detaljplan eller områdesbestämmelser, prövar vi om platsen är lämplig för det du vill bygga. Vi prövar även om byggnaden är lämplig för sitt ändamål, om den har en god form-, färg- och materialverkan och om den är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Ibland har andra sakägare (till exempel din granne) möjlighet att yttra sig. Då skickar vi ut ett brev till de berörda med möjlighet till synpunkter. Om synpunkter kommer in i ärendet får du möjlighet att ta del av dessa innan beslut tas i ärendet.

Bygglovsbeslut

Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. Ofta är det handläggaren som fattar beslut om lov men i vissa ärenden krävs det att nämnden fattar beslutet. När beslutet är fattat meddelas dina grannar om beslutet och det publiceras i post- och inrikes tidningar (länk finns på sidan). Om ingen överklagar inom fyra veckor vinner beslutet laga kraft.

Tänk på att du måste ha ett startbesked innan du får börja bygga!

Enligt gällande lagstiftning ska beslut om lov meddelas inom tio veckor från det att ansökan är komplett. Handläggningstiden får förlängas med ytterligare tio veckor.

Kommunens handläggningstider varierar under året. Under vår- och sommarperioden är det många som lämnar in sina ansökningar och handläggningstiden blir längre. Om handläggnings­tiden överskrids ska avgiften för ärendet reduceras.

Tekniskt samråd

Inför byggstart ska du och din kontrollansvarige kontakta oss för bokning av tid till samråd. Vi kommer då att skicka ut en kallelse till tekniskt samråd. På samrådet träffar du din handläggare för att gå igenom kontrollplanen och diskutera arbetets planering och organisation, eventuell rivningsåtgärd och behov av arbetsplatsbesök. Tekniskt samråd ska hållas för de flesta åtgärder där det krävs en kontrollansvarig.

Startbesked - Du får börja bygga

Innan ett startbesked beslutas görs bedömning av ditt förslag till kontrollplan tillsammans med redogörelse för hur åtgärden byggnadstekniskt kommer att genomföras (till exempel genom redovisning av konstruktionsritningar).

När du lämnat in förslag till kontrollplan och eventuellt övriga handlingar och ärendet är komplett kommer vi att utfärda ett startbesked.

Tänk på att inte påbörja din åtgärd innan du har fått ett startbesked!

Arbetsplatsbesök

 Vid ett arbetsplatsbesök kontrollerar handläggaren bland annat att kontrollplanen och bygglovet följs. Även en rundvandring för att upptäcka uppenbara fel genomförs. På arbetsplatsbesöket ska den kontrollansvarige vara med, gärna även byggherren (du som bygger). Efter besöket skickar handläggaren ett protokoll över vad som sagts och bestämts under besöket.

Antalet arbetsplatsbesök bestäms på det tekniska samrådet. Vid enklare byggnationer, exempelvis inglasning av uteplats, behövs inget arbetsplatsbesök.

Slutsamråd

När ditt byggprojekt börjar bli färdigt ska du i god tid med din kontrollansvarig meddela din handläggare hos kommunen så att ni kan boka in ett slutsamråd. På slutsamrådet ska byggherren:

  • Redovisa att bygglovet följts.
  • Redovisa att kontroller enligt kontrollplanen utförts.
  • Redovisa att eventuella villkor enligt startbeskedet följts, till exempel att utstakning har utförts.
  • Redovisa begärda intyg, exempelvis sotarintyg.
  • Redovisa kontrollansvariges utlåtande och dokumentation från arbetsplatsbesöken.

Utifrån det diskuteras förutsättningarna för att du ska få ett slutbesked.

Slutbesked – Du får använda byggnaden/åtgärden

När du är färdig med ditt projekt ska du som byggherre se till att kontrollplanen samt andra intyg och handlingar som beslutats i startbeskedet skickas in till bygg- och miljöenheten för ett beslut om slutbesked. När vi bedömt att kraven är uppfyllda för ditt projekt kommer ett slutbesked skrivas i ärendet. Byggnaden eller åtgärden får inte börja användas innan du har fått slutbeskedet om inte nämnden beslutat annat.

Innan du börjar bygga

Du måste ha beslut om både bygglov och startbesked innan du börjar bygga. I många ärenden behöver du även ha beslut om slutbesked innan byggnaden/åtgärden får tas i bruk. Giltighetstiden för ett lov är fem år, men du måste påbörja byggnationen inom två år från beslutets laga kraft. En anmälan ska vara slutförd inom två år.

Kontakt

Magnus Christoffersson
Administratör
Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag - Onsdag kl. 13-15. Torsdag - Fredag kl. 9-11.

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Hittar du inte svaret på dina frågor hjälper vi dig gärna.
Skriv in din fråga i formuläret nedan