Finspångs kommun

Språk/Language

Strategisk plan 2024–2026 med budget 2024

Finspångs kommuns strategiska plan för 2024–2026 finns nu tillgänglig och lyfter kommunens arbete, mål och vision för de kommande tre åren samt budget för 2024.

Klassrum fyllt med elever och lärare längst fram i klassrummet. En elev räcker upp handen.

Den strategiska planen innehåller en politik för en attraktiv och levande boendekommun, förbättrad välfärd, integration och en ekonomisk, social och hållbar utveckling. Utgångspunkten för hela den strategiska planen är FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Den strategiska planen talar om vad vi ska göra för att nå visionen på sikt.

- Tuffa beslut kommer att behöva fattas även 2024. Vi måste arbeta tillsammans så att vi har budget och verksamheter i balans. Detta för att ha kraft att satsa framåt, utveckla verksamheter och för att klara de investeringar vi har framför oss. Vi har alla ett ansvar för helheten och vi måste behålla den stora kommunhatten på. Det är när vi jobbar prestigelöst tillsammans som vi kan nå våra mål och göra skillnad för Finspång, säger Mats Annerfeldt (S), kommunstyrelsens ordförande.

-Budgetarbetet har tagit fasta på långsiktighet och det finns ett flerårsperspektiv som närmar sig tio år bakom den budget som nu presenteras. Inför 2024 ska resultatet nå 2 procentsmålet igen för att ha en god ekonomisk hushållning och kunna ha råd att investera för framtiden, säger Mats Annerfeldt (S).

Fokus på 5 mål

I den strategiska planen är det fortsätt fokus på 5 av de 17 globala målen, både för att minska administrationen av målstyrningen och för tydligare fokus på våra högst prioriterade områden.

 • Mål 3. God hälsa och välbefinnande
  Eftersom vi vill värna om vården och framför allt om våra äldre och socialt utsatta.
 • Mål 4. God utbildning åt alla
  Eftersom skolan är nyckeln till en bra start i livet.
 • Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  Eftersom våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi måste säkra vår kompetensförsörjning som kommun, men också stötta näringslivet att kunna växa och utvecklas.
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet
  Eftersom klyftorna i samhället skapar utanförskap och motsättningar som påverkar tryggheten i hela samhället.
 • Mål 11. Hållbara städer och samhällen
  Eftersom vi vill växa och bli en attraktivare ort att bo och leva på.

Verksamhetssatsningar

Vi prioriterar att skjuta till 2,3 miljoner kronor till socialpsykiatrin. Tillskottet baserar sig på 2022 års prioriterade uppdrag att se över den övergripande resursfördelningen. Åtgärden innebär ett tillskott även om det inte tar oss hela vägen enligt framtaget förslag.

Vi väljer att skjuta till 2 miljoner kronor för arbete med minskad frånvaro i grundskolan och central särskild undervisningsgrupp. Detta är viktiga insatser för att stötta elever med särskilda utmaningar och stödja arbetet med att minska antalet elever som har mycket hög frånvaro i skolan.

Vi väljer att satsa på den digitala lotsen som ska hjälpa de äldre att utnyttja de digitala lösningarna som görs inom äldrevården. Vi behöver utnyttja digitala lösningar där det går för att kunna prioritera mänsklig omvårdnad där det behövs.

Kompetent personal är ett måste för att klara uppdraget framåt. För att både bli attraktivare som arbetsgivare och för att bidra till att minska sjuktalen satsas 500 000 kronor på arbetsskor för de grupper som behöver det bäst.

Relaterad information

Kontakt

Mats Annerfeldt (S)
Kommunalråd/ordförande
Kommunstyrelsen

0122 - 859 72
mats.annerfeldt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ann-Christin Ahl Vallgren
Ekonomichef
Ekonomi- och styrningsavdelning

0122-854 23
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång