Finspångs kommun

Språk/Language

Risk för ras och skred när vattnet sjunker undan

När vattnet går tillbaka efter översvämningar kan marken bli instabil och riskera att rasa eller skreda. Var uppmärksam på eventuella förändringar i områden nära sjöar och vattendrag.

Lotorp Naturvärdesklass 2

Hög risk i hela Östergötland

De höga vattennivåerna i Östergötland har nu nått sin högsta nivå. När vattnet börjar sjunka ökar risken för att marken blir ostabil. Enligt Magnus Mateo Edström, samordnare för klimat­anpassnings­frågor på Länsstyrelsen Östergötland, är risken för ras och skred hög i hela Östergötland längs sjöar och vattendrag. Särskilt i anslutning till stränder där jordarterna är finkorniga.

Var uppmärksam på om du ser några tecken på att marken rör sig eller blir ostabil. Som till exempel:

  • Nya sprickor eller sättningar i marken.
  • Träd eller stolpar som börjar luta.
  • Jordmassor i slänter som faller ner i vattendrag.

Viktigt att kontakta kommunen eller väg­hållaren

Om du som privatperson ser några tecken på exempelvis en sättning i marken eller en lutande stolpe är det viktigt att du kontaktar kommunen eller väghållaren och informerar om det. Fastighets­ägare ansvarar själva för eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Med hjälp av kartvisaren från Statens geologiska undersökning, SGU, kan du kontrollera förutsättningarna för skred där du bor eller vistas. Aktsamhetsområden finns utmärkta på kartan.

Kontakt

Peter Kindblom
Räddningschef
Räddningstjänsten

0122-850 78
raddningstjansten@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 43 Finspång