Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Ny översikts­plan för Finspångs kommun

I februari 2021 antog kommunfullmäktige miljö- och samhälls­beredningens förslag till ny översikts­plan för Finspångs kommun. Beslutet överklagades till förvaltnings­rätten som nu har dömt till kommunens fördel och planen har vunnit laga kraft.

Drönarbild över östra delen av Skäggebyvägen.

Visar hur kommunen vill använda mark och vatten

-Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Det är ett strategiskt dokument som visar hur vi vill använda mark och vatten i kommunen på lång sikt. Det kan till exempel vara områden som vi vill bevara, exempelvis parker, natur- och friluftsområden samt områden som vi vill utveckla för bostads- och verksamhets­områden. Att planen nu vunnit laga kraft innebär att vi äntligen kan börja jobba efter den, säger samhällsbyggnadsråd Hugo Andersson (C).

Ett brett förankringsarbete

-Arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen har skett i nära samarbete mellan förtroende­­valda i miljö- och samhällsberedningen, referensgrupp för Finspångs centrum­miljö tillsammans med en tjänstemanna­grupp, berättar miljö- och samhälls­beredningens ordförande Mats Annerfeldt (S).

-Jag tycker att vi haft ett brett förankrings­arbete under hela processen. Vi har haft tidiga utvecklings­dialoger med allmänheten på olika platser i kommunen, gett möjlighet att lämna synpunkter via olika digitala enkäter och därefter traditionella samråds- och granskningsförfarande innan kommun­fullmäktige slutligen antog planen, säger Mats Annerfeldt.

Viktigt verktyg för att nå 30 000 invånare

-Jag vill rikta ett stort tack till alla, invånare, företagare och andra som engagerat sig i den breda dialog som funnit hela vägen fram, uttrycker kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson (S).

-Nu ser jag fram emot att vi kan börja arbeta efter planen som är ett viktigt verktyg att tillväxtmål om 30 000 invånare till år 2035. Det är en välförankrad modig översiktsplan som skapar förutsättningar för hela Finspång att växa och utvecklas, summerar Ulrika Jeansson.

Kontakt