Finspångs kommun

Språk/Language

Bemanningsprojektet – ett sätt att möta framtidens utmaningar

Enhetscheferna på Storängsgårdens äldreboende i Finspångs kommun, har deltagit i bemanningsprojektet sedan tidig vår 2023. Målet med projektet är att kartlägga bemanningsbehovet inom verksamheterna och se till att rätt person finns på rätt plats vid rätt tillfälle.

Bild på enhetscheferna på Sorängsgården,  Isabella Lindqvist och Petra Gardelin.

Isabella Lindqvist och Petra Gardelin, enhetschefer på Storängsgården i Finspång.

Samverkan och likvärdighet

Sedan början av 2023 har Finspångs kommun arbetat aktivt med bemanningsprojektet på enhetsnivå. Under projektet har enhetschefer i kommunen träffats för att diskutera och sträva efter att uppnå likvärdighet på alla enheter inom särskilt boende.

Utmaningen med en åldrande befolkning

De kommande tio åren förväntas antalet personer över 80 år öka markant, samtidigt som det bara är en marginell ökning av personer i arbetsför ålder. Det innebär en utmaning där färre individer förväntas ta hand om fler. För att hantera detta krävs en klok användning av resurserna inom äldreomsorgen.

-Det är viktigt att vi har ett 24-timmars tänk i vår verksamhet och att vi anpassar våra insatser efter brukarnas och kundernas behov. Det innebär till exempel att kringuppgifter som tvätt och städ kan utföras på eftermiddagar, kvällar och nätter för att öka effektiviteten över hela dygnet, förklarar Isabella.

Klok användning av resurser

På Storängsgården upptäckte enhetscheferna en överkapacitet i verksamheten. En medarbetare behövs enligt schemat till 80%, vilket innebär att varje heltidsanställd har en överkapacitet på 20%. En viktig fråga är hur denna tid kan användas på bästa sätt.

-Vi har behövt omvärdera och anpassa vår verksamhet för att utnyttja de resurser vi har idag. Det har krävts att vi tänker om och ändrar våra rutiner för att se om vi kan göra annat under den tid vi har överkapacitet, säger Petra.

På Storängsgården har man valt att kalla den överskjutande tiden för "Egen resurs". Det innebär att medarbetare schemaläggs några timmar i månaden för att täcka upp där det finns behov på enheten vid exempelvis sjukfrånvaro. Storängsgården, som är ett stort boende, har dragit nytta av att medarbetare kan samarbeta mellan avdelningarna och på så sätt öka effektiviteten. Tiden för egen resurs används även för kompetensutveckling genom webbutbildningar.

Positiva effekter

Sedan Bemanningsprojektet påbörjades har Storängsgården sett flera positiva effekter i verksamheten. Sjukfrånvaro, övertid, fyllnadstid och antalet nyanställda har minskat. Antalet vikarier som täckt upp i verksamheten har också minskat. Enheten har blivit bättre på att nyttja resurserna och använda tiden på bästa sätt.

Under 2023 genomfördes en medarbetarundersökning som visade att många medarbetare upplevde det som positivt att ibland arbeta på andra enheter med olika kollegor för att täcka upp behoven.

-Projektet har tydligt visat att vi behöver arbeta mer flexibelt, dels utifrån de boendes behov och vårdbehoven på avdelningarna över tid, vilka kan variera, avslutar Petra.

Kontakt

Isabella Lindqvist
Enhetschef Storängsgården
Sektor vård och omsorg

0122-855 01
isabella.lindqvist@finspang.se

S:a Storängsvägen 50 , 612 43 Finspång

Petra Gardelin
Enhetschef Storängsgården
Sektor vård och omsorg

0122-854 77
petra.gardelin@finspang.se

S:a Storängsgården 50, 612 43 Finspång