Finspångs kommun

Språk/Language

Kommunfullmäktiges möte 15 december 2021

Onsdag 15 december kl. 16 sammanträdde kommunfullmäktige i sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Utifrån aktuella restriktioner i den pågående coronapandemin deltar ledamöterna digitalt. Därför publiceras endast en ljudfil utan video­inspelning från sessionssalen.

Dagordning

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Information om verksamheten i regionen
 3. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 4. Ledamöternas frågestund - frågor och svar

Ärenden för behandling

 1. Försäkring av förmånsbestämda pensioner
 2. Taxor 2022 för vatten och avlopp och avfallshantering samt övriga taxor Finspångs Tekniska Verk AB
 3. Svar på medborgarförslag - ålanpassning av vattenkraftverk i Finspång
 4. Svar på e-förslag - farthinder och övergångsställen på Torstorpsvägen
 5. Svar på e-förslag - Utveckling av stationsområdet
 6. Svar på medborgarförslag - Café och industrimuseum i stationshuset, park och promenadstråk längs Skuten
 7. Svar på medborgarförslag - Gör om stationshuset till en restaurang- och hotellutbildning
 8. Svar på medborgarförslag – museum i gamla stationshuset
 9. Svar på e-förslag – ramp för iläggning av båt i Glan vid Vistinge
 10. Svar på medborgarförslag – utegym i Bruksparken
 11. Svar på medborgarförslag – satsa på fler utegym
 12. Svar på medborgarförslag – parkering för studerande
 13. Svar på motion - Frivillighet när det gäller delade turer
 14. Svar på medborgarförslag - Sluta att använda ordet brukare om äldre personer
 15. Planbesked Hotellet 5
 16. Detaljplan för Viggestorp 5:1 , m fl, väster om väg 215
 17. Planbesked Östermalm 1:12
 18. Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS och SoL sektor social omsorg, kvartal 3 2021
 19. Prestationsbaserad ersättning statsbidrag till uppdrag psykisk hälsa för åren 2016-2018
 20. Investeringsmedgivande – Bergslagsvägen etapp 2
 21. Fastighetsförvärv – Solhöjden 9, Siemenshallen
 22. Svar på e-förslag – upplyst cykelväg på Nyhem
 23. Revidering av strategin, En tillgänglig, flexibel, samverkande, stödjande och synlig vuxenutbildning

Valärenden

Delgivningar

Anmälan av mya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag

Relaterad information

Kalleser med handlingar och tidigare protokoll
I kommunfullmäktiges kallelser med handlingar kan du ta del av beslutsunderlag till ärendena. Du kan också läsa tidigare protokoll med alla beslut som tagits under kommunfullmäktiges möten.

Kontakt

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ulrika Jeansson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång