Finspångs kommun

Språk/Language

Granskning av ändring av detaljplan för Nyhem 2:74 m fl

Förvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Nyhem 2:74 m fl (D158).

Vallonbygden AB inkom med en begäran om detaljplaneändring för del av Stadsplan för del av Nyhemsområdet (D158) från 1977. Ändringen syftar till att utöka byggrätten för deras fastighet Nyhem 2:74 för att möjliggöra tillbyggnad av uterum. Förvaltningen ser att en ändring av detaljplanen genom utökad byggrätt är möjlig och inte strider mot planens syfte.

Efter samråd med bygglovsavdelningen framkom det att stadsplanen från 1977 i sin helhet innehar en del problem som försvårar hanteringen av bygglovsansökningar. Därför ser förvaltningen positivt på att man ser över hela området och gör nödvändiga justeringar. Dessa justeringar kommer syfta till att säkerställa befintlig bebyggelse inom planområdet.

Detaljplaneprocessen.

Granskning

Granskning av detaljplanen genomförs mellan 6 och 27 maj 2024.

Den som inte senast under granskningsskedet framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten
att senare överklaga den antagna detaljplanen.

Eventuella synpunkter på planen ska lämnas senast 27 maj via e-tjänst nedan:

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång