Finspångs kommun

Språk/Language

Yleissuunnittelu

Finspångin kunta elää nyt jännittävää ja haastavaa muutosten aikaa. Kunta kasvaa, asuntojen kysyntä on suuri, uutta terveyskeskusta ollaan parhaillaan rakentamassa ja sekä vapaa-ajan- että virkistysalueita ollaan kehittämässä ja varustamassa uuteen uskoon.

Osallistu ja esitä mielipiteesi tulevaisuudesta!

Hyvän ja ajankohtaisen perustan hankkimiseksi kunnan suunnittelutyölle ja strategisesti sekä pitkällä tähtäimellä kestävällä pohjalla olevan työtavan kehittämiseksi kunnan pitää laatia uusi yleiskaava. Kunnan virkamiehet ja poliitikot tekevät tämän yhdessä. Kuitenkin myös sinulla kunnan asukkaana tai kunnassa työskentelevänä on mahdollisuus osallistua prosessiin (dialogi käydään ruotsiksi).

Vastuu ja yhteydenotot

Finspångin kunnan uuden yleiskaavan laatimista koskevasta työstä vastaavat sekä luottamushenkilöt että virkamiehet. Kunnassa on kaksi poliittisin perustein valittua työryhmää, ympäristö- ja yhteiskunta-asioiden valmisteluryhmä (miljö- och samhällsberedningen) ja Finspångin kunnan keskustaympäristön viiteryhmä. Niiden lisäksi työhön osallistuu virkamiestyöryhmä.

Nämä eri ryhmät toimivat yhteistyössä ja järjestävät säännöllisin väliajoin kokouksia uuden yleiskaavan laatimiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Ympäristö- ja yhteiskunta-asioiden valmisteluryhmä

Ympäristö- ja yhteiskunta-asioiden valmisteluryhmä valmistelee uuden yleiskaavan parissa tehtävää työtä. Tähän työhön sisältyy myös vastuu sellaisen yleiskaavan valmistelemisesta, jossa erityinen paino asetetaan kaikkia kunnan alueita ja maaseudun kehittämistä koskeviin yleiskaavan osiin, sekä kansalaisdialogiin.

Finspångin kunnan keskustaympäristön viiteryhmä

Päävastuu Finspångin taajamaa ja sen lähiympäristöä koskevan yleiskaavan osasta on Finspångin kunnan keskustaympäristön viiteryhmällä.

Mitä on yleissuunnittelu?

Suunnittelu- ja rakennuslain vaatimuksena on, että jokaisella kunnalla tulee olla koko kunnan kattava yleiskaava. Yleiskaavan tulee olla strategisesti muotoiltu, ja sen tulee osoittaa suuntaviivat pitkän tähtäimen maan- ja vedenkäytölle. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että yleiskaavassa esitetään ne alueet, jotka kunta haluaa säilyttää entisessä muodossaan, kuten puistot, vapaa-ajanalueet sekä asunto- ja liiketoiminta-alueet. Yleiskaavassa osoitetaan myös alueet, joita kunnan mielestä voidaan käyttää esimerkiksi asuntojen rakentamiseen, virkistyskäyttöön tai liiketoimintaan. Yleiskaavassa tulee ottaa huomioon myös valtion intressit, joita ovat esimerkiksi luonnonsuojelualueet, kulttuuriympäristöjen valtakunnalliset tavoitteet, tiet ja voimalinjaverkostot.

Lisää ruotsinkielisiä tietoja on valtiopäivien verkkosivuston kohdassa "om Plan- och bygglagen”.

Lisää tietoja ruotsiksi yleiskaavan sisällöstä ja laatimisprosessista on Ruotsin Asuntoviraston (Boverket) verkkosivuston kohdassa ”PBL - kunskapsbanken”.

Ohjeet ja tuki päätöksille

Yleiskaavan tulee olla suuntaa-antava ja tukena kunnan fyysisessä suunnittelussa tehtäville päätöksille. Se merkitsee, että kunta käyttää yleiskaavaa silloin kun uusia alueita, kuten asuntoalueita otetaan käyttöön, uusia asemakaavoja laaditaan, ja ennakkoilmoituksista ja rakennusluvista päätetään.

Yleiskaava tarkistetaan joka 4. vuosi

Yleiskaavan ajantasaisuus tarkistetaan vähintään kerran kunkin virkakauden aikana. Tämä merkitsee sitä, että lääninhallituksen tulee esittää mahdolliset valtion ja kunnan intressejä koskevat näkökantansa, jotka voivat vaikuttaa kysymyksenasetteluun kaavan ajantasaisuudesta, ja sen vuoksi, että myös kunnanvaltuuston tulee ottaa kantaa siihen, onko yleiskaava ajantasainen vai ei. Yleiskaavan ajantasaisuutta koskeva arviointi ja sitä koskevat kannanotot merkitsevät myös, että on tutkittava, missä määrin yleiskaavan tavoitteet ovat edelleen ajankohtaisia ottaen huomioon uudet edellytykset. Tässä ei siis ole kyse mistään nykyisen yleiskaavan uudelleen kirjoittamisesta.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja suunnittelu- ja rakennuslaista (Plan- och bygglagen) on Ruotsin valtiopäivien verkkosivustolla (ruotsiksi)

Lisätietoja yleiskaavasta on Ruotsin Asuntoviraston (Boverket) verkkosivustolla (ruotsiksi)

Kontakt