Finspångs kommun

Språk/Language

Skolskjuts

Finspångs kommun ordnar kostnadsfri skolskjuts för elever i grund­skola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. De vårdnadshavare som väljer en annan skola än anvisad skola, eller skola i en annan kommun, har inte rätt till skolskjuts.

Vem får åka skolskjuts?

Skolskjuts ordnas inom Finspångs kommun för elever i grundskolan från förskoleklass upp till årskurs nio. Hänsyn tas till avstånd mellan hem och skola, trafikförhållanden, funktionshinder hos eleven eller andra omständigheter.

Finspångs kommun tar inför varje nytt läsår fram vilka elever som har rätt till skolskjuts utifrån folkbokföringsadress och anvisad skola. Eleven erbjuds automatiskt skolskjuts om avståndet mellan bostaden och skolan överstiger:

  • Tre kilometer för elev i skolår förskoleklass till årskurs 3.
  • Fyra kilometer för elev i skolår 4-6
  • Fem kilometer för elev i skolår 7-9

Skolskjutsplaneringen är klar för läsår 24-25

Skolsskjutsplaneringen för läsår 24-25 är färdigplanerad för elever som uppfyller avståndskriterierna. Se ditt barns skolskjutstider genom att gå in i föräldraportalen via nedan länk:

Om skolskjuts inte ska nyttjas meddelas det till kommun@finspang.se

Elever som inte uppfyller ovanstående grundkriterier, eller är inskrivna i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola, ansöker om skolskjuts av särskilda skäl via vår e-tjänst eller blankett via nedan länk.

Handläggning av skolskjuts under sommaren

Under perioden 11 juli till 8 augusti sker ingen handläggning av skolskjutsärenden. Ansökningar om skolskjuts vid särskilda skäl handläggs innan eller efter denna period.

Vid särskilda skäl kan skolskjuts beviljas för elever i grundskola-, anpassad grundskola- och anpassad gymnasieskola utan att de grundläggande villkoren uppfylls. Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl ska göras via e-tjänst eller blankett till Finspångs kommun som skrivs under av båda vårdnadshavare.

Du måste göra en ny ansökan inför varje nytt läsår. Ansökan inför kommande läsår skickar du in senast 30 april.

När får jag besked?

Skolskjutshandläggaren sammanställer alla ansökningar och ger besked om skolskjuts under juni månad.

Barn till vårdnadshavare som inte bor ihop har rätt till skolskjuts om nedanstående villkor är uppfyllda.

  • eleven går på sin anvisade skola utifrån sin folkbokföringsadress
  • bor lika mycket hos båda föräldrarna
  • något av kraven för skolskjuts uppfylls från den andra hemadressen

Boendet ska bygga på ett fast arrangemang och vara likvärdigt fördelat på de båda adresserna, till exempel boende varannan vecka på respektive adress.

Om den andra hemadressen ligger i en annan kommun gäller inte rätten till skolskjuts.

Skolskjutsen planeras och organiseras för hela veckor (mån – fre) till en adress.

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska göras via e-tjänst eller blankett till Finspångs kommun, signerad av båda vårdnadshavare.

Ny ansökan måste göras inför varje nytt läsår. Ansökan inför kommande läsår ska skickas in senast 30 april.

När får jag besked?

Skolskjutshandläggaren sammanställer alla ansökningar och ger besked om skolskjuts under juni månad.

Avståndet mellan hemmet och anvisad på- och avstigningsplats får vara högst:

  • Två kilometer för elev i skolår Förskoleklass till årskurs tre.
  • Tre kilometerför elev i skolår fyra till sex.
  • Fyra kilometerför elev i skolår sju till nio.

Säkerhet vid hållplats

Mellan hemmet och hållplatsen ansvarar elevens vårdnadshavare för barnets säkerhet. Ansvaret övergår till entreprenören som kör skolbussen när barnet kliver ombord i fordonet och fram tills eleven kliver av bussen vid skolan. Samma ordning gäller på hemresan.

Träna gärna tillsammans med barnen på att klara skolvägen på ett så tryggt och bra sätt som möjligt. Du kan bidra till en ökad trafiksäkerhet genom att se till att ditt barn har reflexer och gärna en ficklampa under den mörka årstiden.

Att tänka på vid hållplatsen

Om någon möter barnen efter skolan, stå på samma sida som fordonet stannar på! Risken finns annars att barnen springer över vägen utan att se sig för.

Se till att barnen kommer i god tid till hållplatsen på morgonen så att de inte behöver springa för att hinna med. Föraren kan inte vänta på barn som är sena till hållplatsen eftersom hela rutten då blir försenad.

Skolskjutsens angivna avgångstider från hållplats på morgonen är cirkatider. Dessa kan variera plus eller minus fem minuter. På eftermiddagen kan tiderna för avlämning variera mer beroende på att rutten påverkas av vilka barn som för dagen åker med.

Om ni missar skjutsen på morgonen ansvarar du som vårdnadshavare för att ditt barn kommer till skolan.

Ansvar

Kommunen, aktuell skola, entreprenör, föräldrar och elever har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan.

Mellan hemmet och hållplatsen

Föräldrarna har ansvaret för eleven mellan hemmet och hållplatsen samt på hållplatsen. Om eleven missar skolskjutsen har föräldrarna ansvar att se till att eleven kommer till skolan.

Ombord på bussen

När eleven åker med upphandlad skolskjuts har entreprenören och föraren ansvar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs under resan. Föraren är skyldig att underrätta skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under resan. Eventuella problem ska föraren/entreprenören lösa tillsammans med skolan.

När eleven åker med kollektivtrafik och har busskort följs de rutiner kollektivtrafiken har. Om föraren bedömer att ordningsregler inte följs kontaktar föraren trafikledningen vilken tar beslut om vad som behöver göras.

Vid skolan

När eleven anländer till skolan har skolan ansvar för tillsyn från framkomst till skolan fram till dess eleven stigit på skolskjutsen hem.

Du som är vårdnadshavare ska lämna in ett intyg om att ditt barn får åka med en kompis i dennes skolskjuts, om det finns plats. Om plats inte kan ordnas i bussen är det du som vårdnadshavare som ansvarar för ditt barn. Blanketten gäller endast en gång per intyg och lämnas direkt till chauffören.

Kontakt

Lotta Karlsson
Handläggare förskola, grundskola och skolskjuts

0122-855 68
lotta.karlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Åsa Aktner
Handläggare gymnasieskola och elevresor

0122- 859 41
asa.aktner@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Anders Engberg
Skolskjutsplanerare
Transportservice

0122-859 40
anders.engberg@finspang.se

Skäggebyvägen 40, 612 44 Finspång

Entreprenörer som kör skolbuss