Finspångs kommun

Språk/Language

Hemtjänst

Hemtjänst är en service som finns till för dig som behöver extra hjälp och stöd i hemmet. Finspångs kommun erbjuder anpassade stöd- och servicetjänster så att du kan leva ett tryggt och normalt liv så länge som möjligt.

Så fungerar hemtjänst

Genom hemtjänsten kan du ansöka om hjälp och stöd för sysslor du behöver stöttning med i din vardag, som exempelvis:

 • Personlig hygien
 • Toalettbesök
 • Hjälp vid måltider
 • På- och avklädning
 • Matlagning
 • Städning
 • Inhandling

Individens behov i centrum

Hemtjänsten i Finspångs kommun arbetar enligt Individens Behov i Centrum (IBIC). Vi fokuserar på dina behov och ser till att stödet och hjälpen du får uppfyller två syften: att ge dig vård, omsorg och hjälp med det du inte klarar själv, samt att hjälpa dig utveckla och behålla din självständighet.

Personal

I Finspångs kommuns hemtjänst arbetar omkring 200 tillsvidareanställda undersköterskor och vårdbiträden. Kommunens hemtjänst är uppdelad i sex områden. I tätorten finns fyra utav dem och två i landsbygden. Vilket hemtjänstområde du kommer att tillhöra beror på vart du bor.

Utöver dessa områden finns nattpatrullen, träffpunkter och frivilligcentral inom verksamhets­området hemtjänst. I dagsläget hjälper hemtjänsten cirka 650 personer, inklusive de med endast trygghetslarm.

Personalkontinuitet

Kommunens målsättning är att du som har hemtjänst, så långt det är möjligt, ska få besök av samma personer från personalgruppen. Om du får hjälp flera gånger samma dygn kommer du att få träffa ett större antal personer. Kommunens hemtjänstpersonal arbetar på liknande sätt, med utgångspunkt från den genomförandeplan som är upprättad tillsammans med dig.

Hemtjänsten finns som personlig omvårdnad, vissa serviceinsatser, kostnadsfri avlösning och trygghetslarm, vilket anpassas efter dina behov.

Personlig omvårdnad

Med personlig omvårdnad kan du få hjälp med dina dagliga behov, som till exempel:

 • På- och avklädning
 • Hygienrutiner
 • Toalettbesök
 • Hjälp vid måltider

Om behovet finns kan du även få hjälp vid flera tillfällen på dygnet.

Serviceinsatser

I serviceinsatser ingår praktisk hjälp som städning, inhandling och tvätthjälp. Om du har svårt att klara din matlagning på egen hand kan du även få färdiglagad mat hemskickad, så kallad matdistribution.

Kostnadsfri avlösning

För dig som vårdar en anhörig i hemmet finns möjlighet till kostnadsfri avlösning ett visst antal timmar i månaden. Personal från hemtjänsten kommer då hem och tar hand om den som behöver hjälp, så att du kan få egen tid.

Trygghetslarm

Trygghetslarm finns till för att skapa trygghet i hemmet. Med ett trygghetslarm kan du vid akuta situationer få kontakt med hemtjänstpersonal när som helst på dygnet. När du trycker på larmet kommer du fram till en larmcentral, sedan får du prata med en larmoperatör som tillkallar den hjälp du behöver.

Fixartjänst

Du som är 67 år eller äldre kan få gratis hjälp med enklare sysslor i hemmet genom kommunens kostnadsfria fixartjänst. Du kan ansöka om fixartjänst högst två tillfällen per månad. Du beställer fixartjänst genom att kontakta din hemtjänst, eller genom att ringa Finspångs kommuns växel så lotsar de dig vidare.

För att ge dig god omvårdnad och bästa möjliga omsorg får du en fast omsorgskontakt, en så kallad kontaktman. Kontaktmannen, som alltid är en utbildad undersköterska, har till uppgift att vara särskilt behjälplig vid frågor som berör dig.

Alla som har hemtjänst i form av personlig omvårdnad eller serviceinsatser har rätt till en individuell genomförandeplan. Du och din kontaktperson planerar hur insatserna ska genomföras och skriver detta i en genomförandeplan. Planen ger en samlad bild av vilka insatser som ska genomföras och hur de ska utföras, så att du så långt som möjligt kan leva ett självständigt liv.

En genomförandeplan kan beskrivas som en överenskommelse mellan dig och personalen. Tillsammans skriver ni ned hur du vill att hemtjänstpersonalen ska hjälpa dig och vad som är viktigt för dig för att du ska känna trygghet och välbefinnande. Personalen arbetar utifrån ett behovsinriktat arbetssätt med dina behov i centrum, vilket innebär att de hjälper och stöttar dig med det du inte klarar av att göra själv. Målet med genomförandeplanen är att säkerställa att du får det stöd och uppnår de mål som ditt biståndsbeslut innebär.

Ansökan, kostnad och handläggningstid

All hjälp i hemmet är behovsprövad enligt socialtjänstlagen. Det betyder att all hjälp är frivillig och att du måste ansöka om bistånd för att få hjälp. Du ansöker hos kommunens bistånds­bedömare där ditt hjälpbehov avgör om du blir beviljad hemtjänst. Det går också bra att ansöka om hemtjänst digitalt, klicka då på länken nedan.

Biståndshandläggare

0122-850 05
bistandshandlaggare@finspang.se

Telefontid: måndag-fredag kl. 8.30-9.30.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Utredning och beslut

För att bedöma om du har rätt till bistånd måste socialtjänsten utreda din situation. Biståndsbedömaren gör utredningen tillsammans med dig och vid behov med andra experter som sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Oftast träffar handläggaren dig i ditt hem för att lugnt och noggrant diskutera din ansökan om hjälp.

De uppgifter du lämnar till biståndsbedömaren antecknas i en personakt. Socialtjänsten måste dokumentera all handläggning av ärenden som rör individer, vilket säkerställer att ditt ärende behandlas rättssäkert och lagenligt.

När utredningen är klar fattar biståndsbedömaren ett beslut och informerar dig. Om beslutet är ett avslag, får du information om hur du kan överklaga det.

Handläggningstiden varierar mellan två till åtta veckor beroende på vad du ansöker om. Större utredningar där handläggaren behöver få in läkarintyg eller andra bedömningar kan ta längre tid. Se handläggningstider nedan.

Handläggningstider för insatser enligt Socialtjänstlagen

Insats

Max handläggningstid

Särskilt boende

8 veckor

Växelvård/korttidsboende

8 veckor

Dagverksamhet

8 veckor

Hemtjänst ej dagliga omvårdnadsinsatser

4 veckor

Hemtjänst serviceinsatser

4 veckor

Hemtjänst dagliga omvårdnadsinsatser

2 veckor

Trygghetslarm

2 veckor

Du som ansöker om hemtjänst eller bor på ett särskilt boende betalar en avgift. Avgiften baseras dels på socialtjänstlagens regler för maxtaxa och dels på din ekonomiska situation.

Kostnaden för hemtjänst betalas i efterskott. Räkningen kommer i början av månaden, två månader efter att hemtjänsten utförts. Det innebär att om hemtjänst blivit utförd i januari kommer räkningen i början av mars.

Värdegrund och kvalitetsarbete i äldre­omsorgen

Äldreomsorgens personal följer Socialtjänstlagens värdegrund när de träffar dig. Det betyder att vi respekterar och skyddar din rätt till

 • Självbestämmande
 • Trygghet
 • Meningsfullhet och sammanhang
 • Privatliv och personlig integritet
 • Individanpassning och delaktighet
 • Gott bemötande
 • Insatser av god kvalitet

I Finspångs kommun bemöter vi alla lika oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, sexuell läggning, ålder eller begränsningar i funktionsförmåga och respekterar allas åsikter och olikheter. Vårt handlande är professionellt, med god etik och värdigt bemötande.

Kvalitetsarbete

Vård och omsorg ställer höga krav på äldreomsorgens kvalitet och arbetar ständigt med förbättringar året runt, vilket innebär att:

 • Vi gör regelbundna kontroller och undersöker eventuella avvikelser.
 • Vi genomför kontinuerliga uppföljningar inom specifika områden.
 • Vi använder resultaten från undersökningar, kontroller, uppföljningar och rapporterade avvikelser som grund för vårt förbättringsarbete.

Jämför hemtjänster

Visste du att du kan jämföra olika hemtjänster i systemet Kolada? Kolada är en öppen och kostnadsfri databas för kommuner och regioner och är en tjänst från RKA. RKA är en ideell förening där svenska staten och Sveriges kommuner samt regioner är medlemmar. Syftet med Kolada är att du på ett enkelt sätt ska kunna hitta jämförelser och analyser kring kommunens olika verksamheter.

Kontakt

Biståndshandläggare

0122-850 05
bistandshandlaggare@finspang.se

Telefontid: måndag-fredag kl. 8.30-9.30.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång