Finspångs kommun

Språk/Language

Börja i förskolan

Är det dags för ditt barn att börja i förskolan? Nu börjar en ny fas i livet, både för ditt barn och för dig som vårdnadshavare. Här får du veta mer om vad det innebär att gå i förskolan.

Film: Välkommen till förskolan

I filmen får du veta mer om hur förskolan fungerar, och vad barnen och pedagogerna gör på förskolan. Filmen är på enkel svenska.

English subtitles: The video about preschool have Swedish and English subtitles. Press the gear in the settings bar to choose language.

Introduktion i förskolan

Under introduktionen (också kallat inskolningen) kommer du och ditt barn ha gott om tid att lära känna förskolans personal. Du kan under introduktionen berätta mer om vad ditt barn tycker om och är van vid, och annat som kan vara bra att veta. Sedan blir de dagliga mötena vid hämtning och lämning viktiga, och man träffas också på till exempel föräldramöten och utvecklingssamtal.

Bra att veta inför starten

 • I förskolan serveras frukost, lunch, frukt och mellanmål.
 • Ditt barn får vila eller sova om det behövs.
 • Du ansvarar själv för att ta med extrakläder och ytterkläder efter väder.
 • Du tar med blöjor om ditt barn använder det.
 • Om ditt barn blir sjukt är det viktigt att ni stannar hemma från förskolan. Rådgör med förskolan om du är osäker.
 • Förskolan använder verktyget SchoolSoft för att berätta om vad som händer i verksamheten. Du får information om hur du använder SchoolSoft när barnet börjar på förskolan.

När kan ditt barn vara i förskolan?

Ditt barn har rätt att vara på förskolan under de timmar som du är på arbetet eller i skolan. Om du är arbetssökande eller föräldraledig har barnet rätt till 15 timmar i veckan. Om du är föräldraledig med syskon har barnet rätt till 15 timmar.

Allmän förskola

Ditt barn kan börja i allmän förskola när det fyller tre år. Det erbjuds till alla, även till dig som inte har behov av barnomsorg. Allmän förskola börjar på hösten och är 15 timmar i veckan. Tiden som gäller är måndag till fredag kl. 8–11, och det följer grundskolans läsårstider. Allmän förskola är gratis.

Förskolans öppettider och planeringsdagar

Förskolan har öppet måndag till fredag, kl. 6–18.

Förskolan är stängd under helgdagar och två dagar per termin då personalen har avsatt tid för fortbildning, planering och utveckling av verksamheten. Dessa planeringsdagar får du veta av förskolan men du kan även hitta dagarna här på webbplatsen på sidan Läsårstider.

Om du har behov av omsorg under planeringsdagarna tar du kontakt med rektorn på ditt barns förskola.

Vad kostar det?

Allmän förskola är gratis. För övriga placeringar betalar du som vårdnadshavare en avgift för att barnet ska få gå i förskolan. Avgiften bestäms utifrån din inkomst. Den påverkas också av om du har fler barn i förskolan.

Ditt barn är försäkrat

Under den tid då ditt barn är i förskolan gäller olycksfallsförsäkring via Finspångs kommun. Försäkringen gäller även på väg till och från förskolan. Försäkringen gäller inte vid sjukdom.

Förskolans läroplan – lek, lärande och utveckling

Förskolor kan se olika ut, ha olika inriktning och ha olika sätt att arbeta. Men en del är gemensamt för alla förskolor. I läroplanen kan du läsa om förskolans värdegrund och vad ditt barn ska få möta under sin tid i förskolan. Här får du en sammanfattning.

Barnen har rätt till delaktighet och att uttrycka sina åsikter. Barnens behov och intressen ska ligga till grund för hur förskolan utformar miljöer och planerar utbildningen. Förskolan ska förbereda barnen för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Förskolan ska vila på demokratisk grund. Barnen ska få möjlighet att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde. Barnen ska få stöd i att skapa goda relationer,samarbeta och bearbeta konflikter. Barnen ska få möjlighet att utveckla ett ansvar och ett intresse för hållbar utveckling.

Mångfald och jämställdhet är viktigt för oss, då vi ser på olikheter som en styrka. Vi arbetar för att människor med olika bakgrunder, erfarenheter och kunskaper ska jobba hos oss, då det berikar förskolan. Alla i förskolan ska arbeta för att främja allas lika värde.

Förskollärare, barnskötare och andra pedagoger - alla jobbar för en trygg, rolig och lärorik förskola.
Förskollärarna har ansvar för det pedagogiska innehållet i undervisningen och att leda undervisningen på ett sådant sätt att målen och intentionerna i läroplanen uppfylls. I undervisningen medverkar barnskötare och andra pedagoger, till barnens utveckling och lärande.

Lek ska ha en central plats i utbildningen och ligger till grund för vår undervisning. För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva.

Barnen ska få möjlighet till lärande inom till exempel:

 • matematik
 • naturvetenskap
 • teknik
 • skapande
 • språk

I förskolan ska alla barn få möjlighet att utveckla det svenska språket. Barn med andra modersmål ska få möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Förskolan ska erbjuda alla barn samma möjligheter till utveckling, lärande och lek.

Kontakt

Anna Bjernman
Administratör
Sektor utbildning

0122- 853 55
anna.bjernman@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Rojyar Khalili
Utbildningsstrateg
Sektor utbildning

0122-855 11
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång