Finspångs kommun

Språk/Language

Träd

Träd utgör en stor del av det gröna i naturen, exempelvis i parker, på tomter och i skogen. Gamla och grova träd är mycket värdefulla för den biologiska mångfalden och de har även ett estetiskt värde. Även de yngre träden är viktiga eftersom det är de som kommer ta över efter att de äldre träden har dött.

Axsätra koloniområde är förutom ett koloniområde även en plats med mycket gamla ekar och tallar. Det finns dessutom flera naturvårdsarter så som tallticka, grovticka, blåsippa, ekticka och sotlav. Området är inventerat genom Länsstyrelsens eklandskapsinventering. Under 2018 görs en inventering av vedlevande insekter i området. I området finns dessutom flera evighetsträd och en faunadepå.

Både levande och döda träd är mycket värdefulla för olika sorters organismer som fåglar, insekter, lavar, mossor och svampar. Har du undrat varför det ibland står höga stubbar kvar i parken eller skogsområdet? Det är bland annat för att främja vedlevande insekter och fåglar.

Det krävs mycket goda skäl för att ett träd ska tas ned på kommunens mark. Har du önskemål om att ett träd ska tas ned tar du kontakt med kommunen och beskriver följande:

 • Hur många träd som berörs.
 • Vad det är för sorts träd och dess omkrets på smalaste stället under brösthöjd.
 • Om trädet utgör en risk, exempelvis fara för liv eller egendom.
 • Varför det finns önskemål om att ta ned trädet.

Skicka med tydliga bilder, kontaktuppgifter och adress.

Det är även viktigt att berörda grannar godkänner åtgärden. Berörda är sådana som exempelvis kan se trädet från sin fastighet eller som på annat sätt kan beröras av nedtagningen.

Observera att träd tas inte ned på kommunens mark för att:

 • De skuggar eller skymmer utsikt.
 • De fäller löv, barr eller liknande som hamnar på privat tomt.
 • De står i vägen för en parabolantenn eller liknande.

Efter inkommet önskemål gör kommunen en bedömning utifrån följande kriterier:

 • Trädets betydelse för området.
 • Trädets ekologiska och estetiska värden. Ädellövträd är generellt mer skyddsvärda än andra träd.
 • Om trädet utgör en risk, exempelvis fara för liv eller egendom.
 • Om andra problem kan uppstå om trädet fälls (som erosion av marken och förändringar av vattenförhållanden i området).
 • Hur de boende skulle påverkas av nedtagningen och om grannarna är överens.
 • Trädets status, exempelvis grovlek, om det är levande eller dött och om det står på skyddad mark.

Vill du ta ned ett träd på den egna marken kan det i vissa fall behövas ett samråd med Länsstyrelsen. Detta gäller främst om det är ett gammalt eller grovt träd och om det står i ett värdefullt naturområde. Trädet kan även ha speciella karaktärer som gör det mycket värdefullt för exempelvis vedlevande insekter. Det kan även vara så att trädet är biotopskyddat. Det är upp till fastighetsägaren att bevisa att trädet inte har höga naturvärden.

Som en första kontakt går det bra att höra av sig till kommunen som kan göra en första bedömning ifall samråd behövs med Länsstyrelsen. Eventuellt kan platsbesök behövas. Står trädet inom strandskyddat område ska kontakt tas med kommunen. Vid kontakt ska följande uppges:

 • Hur många träd som berörs.
 • Vad det är för sorts träd och dess omkrets på smalaste stället under brösthöjd.
 • Varför det finns önskemål om att ta ned trädet.

Skicka med tydliga bilder, kontaktuppgifter och adress.

För att skydda kommunens värdefulla träd har kommunen märkt upp femtio träd som evighetsträd, både på kommunägd mark och på andra fastighetsägares mark.

Anmäl farligt träd

Om du har upptäckt att ett träd eller större trädgrenar riskerar att falla så att person eller egendom skadas ska du kontakta fastighetsägaren eller kommunen. Om det finns en akut risk att trädet faller och det är utanför kontorstid, ring SOS alarm, telefonnummer 112.

Om det är ett sjukt eller skadat träd som inte utgör en akut risk, kontakta den ansvarige. I det fall kommunen är markägare tas kontakt via kontaktuppgifter till höger eller via kommunens felanmälan, se länk nedan. Står trädet på privat mark ska du vända dig till fastighetsägaren.

Skyddade träd

Träd kan vara skyddade, exempelvis omfattas alléträd av generellt biotopskydd och dispens måste sökas hos Länsstryelsen för att få ta ned sådana träd eller att göra dem till högstubbar. En del särskilt gamla och betydelsefulla träd är även skyddade som naturminnen.

Kontakt

Matilda Hagstam
Naturvårdssamordnare
Planeringsenheten

0122-853 24
matilda.hagstam@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång