Finspångs kommun

Språk/Language

Kommunens skog

Finspångs kommun äger i dagsläget cirka 800 hektar skogsmark. Den största delen kommunägd skog finns i och kring Finspångs tätort, men även en del i Rejmyre och Sonstorp.

Stig i Bönnernskogen.

Skog för dig och mig

Kommunens skogar är till för kommunens invånare, för rekreation, friluftsliv och lek. De utgör även livsmiljö för många växt- och djurarter. Dessutom är skogen en värdefull ekonomisk resurs och de fungerar även som en markreserv för kommunens framtida utveckling. Kommunens målsättning är att skogarna ska förvaltas så att samtliga värden tas till vara och utvecklas. 

I Finspångs tätort finns sju skolskogar, dessa är kort och gott skogsområden som har avsatts från ordinarie skogsskötsel med främsta syfte att främja lärande i naturen.

I dessa områden:

  • Gäller allemansrätten som grund, områdena får alltså nyttjas av alla och samma restriktioner gäller som i andra naturområden.
  • Får förskolor och skolor dessutom utföra åtgärder så som att sätta upp holkar, anordna mindre grillplatser, vindskydd, motorikbana och dylikt. Det är skolverksamheten själva som ansöker om de tillstånd och lov som behövs samt ansvarar för att anlagda anordningar hålls i gott skick och uppfyller fastställda krav på säkerhet. Allmänhetens rätt att nyttja områdena får inte begränsas.
  • Får anläggning av fasta anordningar inte ske på bekostnad av höga biologiska värden.
  • Är det tillåtet att bryta mindre kvistar och bygga kojor.
  • Är det kommunen som ansvarar för att generell skötsel av skogsområdena utförs.

Märkning av områdena

Gränser för skogsområdena är markerade med en vit ring runt ett antal träd i gränsområdet. Vid varje utpekat område finns en eller flera informationsskyltar. Skolskogarna finns även utmarkerade på kommunens webbkarta.

Logotyp Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Finspångs kommun har fastställt följande övergripande och långsiktiga mål för skogen i en särskild skogspolicy:

  • Den biologiska mångfalden ska bevaras och utvecklas
  • Skogens sociala värden ska värnas genom att måna om friluftsmöjligheter både vad gäller aktiviteter, avkoppling och rekreation.
  • Kommunen ska sträva efter att tillgänglighetsanpassa skogsområden där så är lämpligt.
  • Särskilda skogsytor ska bevaras och skötas för nutida och framtida behov av naturområden för kunskapsuppbyggnad och utevistelse till förmån för allmänhet och skolverksamhet.
  • Avkastningen från skogen ska återinvesteras i kommunens skog och grönytor.

Finspångs kommun använder sig av en så kallad grön skogsbruksplan som innehåller skötselplaner anpassade för de områden som kommunen äger. Skogsbruksplanen gäller all kommunägd skog, dock omfattas inte parkområden inom tätbebyggt område. Varje år utförs skötselåtgärder som röjningar och gallringar för att skapa varierade och lättframkomliga rekreationsskogar, avverkningar för att ta tillvara värdefull virkesråvara eller restaurering av igenväxande ekmiljöer, frihuggning av grova träd eller plantering av ny skog.

För kommunens skogar gäller spårgaranti, det vill säga att de största spåren som uppstår vid avverkning ska läggas igen.

Kontakt

Matilda Hagstam
Naturvårdssamordnare
Planeringsenheten

0122-853 24
matilda.hagstam@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång