Finspångs kommun

Språk/Language

Särskilt boende för äldre

I Finspångs kommun finns särskilda boenden (SÄBO) och ett korttidsboende. Det finns också särskilda enheter för personer med demenssjukdom.

Särskilt boende

Med särskilt boende avses en bostad vid en enhet där det finns personal dygnet runt. På enheterna finns även gemensamma utrymmen som kök och dagrum.

Korttidplats och växelvård

På en korttidsplats ges möjlighet till rehabilitering efter exempelvis en sjukhusvistelse. En korttidsplats kan också fungera som växelvård för att avlasta en anhörigvårdare.

Jämför särskilda boenden i Kolada

Kolada är en öppen och kostnadsfri databas för kommuner och regioner och är en tjänst från RKA. RKA är en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner som medlemmar.

Ansökan om särskilt boende kan göras muntligt, skriftligt elelr digitalt. Handläggningstiden gällande särskilt boende är åtta veckor.

Särskilt boende finns i form av vårdboende och demensboende. Den enskildes behov är avgörande för val av boendeform. Den enskilde har ingen ovillkorlig rätt att välja ett särskilt boende. Alla kommunens särskilda boenden är likvärdiga och den enskildes behov tillgodoses oavsett vilket boende man blir anvisad. Därmed har kommunen uppfyllt sitt ansvar.

Vad händer när jag ansökt?

För att göra en utredning kommer en biståndsbedömare kontakta dig för att inhämta information om dina stöd- och omvårdnadsbehov. Utifrån det underlaget som inhämtas gör biståndsbedömaren en sammanvägd bedömning om du har rätt till särskilt boende eller inte. När beslutet är fattat får du ett beslutsmeddelande hemskickat till dig. Beslutet kan vara antingen bifall eller avslag.

Bifall = Du erbjuds plats på ett särskilt boende

Om utredningen visar att du har omvårdnads- eller stödbehov som inte kan tillgodoses på annat sätt, får du ett bifall på ansökan om särskilt boende. Kommunen har en skyldighet att erbjuda dig att flytta in på något av kommunens boenden inom tre månader.

Om du tackar nej till erbjuden plats behöver du ansöka på nytt.

Avslag = Du erbjuds inte en plats på ett särskilt boende

Om du får ett avslag har du alltid rätt att överklaga beslutet. Då får du mer information av din biståndsbiståndsbedömare.

Parboendegaranti

När makar tillsammans ansöker om särskilt boende ska båda makarnas behov utredas. För makar som vill fortsätta bo tillsammans i samma boende efter att den ene har behov av särskilt boende finns sedan 2012 bestämmelser i Socialtjänstlagen om möjlighet till parboende. Den make/maka som inte har behov av särskilt boende får då ett beslut om parboende.

Läs mer om våra särskilda boenden

Kontakt

Pernilla Johansson
Verksamhetschef särskilt boende
Sektor vård och omsorg

0122-850 44
pernilla.johansson2@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Biståndshandläggare

0122-850 05
bistandshandlaggare@finspang.se

Telefontid: måndag-fredag kl. 8.30-9.30.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång