Finspångs kommun

Språk/Language

Vibjörnsparken

Vibjörnsparken ligger i östra delen av Finspångs tätort. I nord, öst och väst omges parken främst av bostadsområden med närhet till skola och för­skolor. Längs södra delen av parken löper riksväg 51, varifrån parken syns tydligt.

Eken i mitten av Vibjörnsparken.

Ett namn med anor från 1300-talet

Vibjörnsparken kan ha varit en del av engelska parken som anlades under 1790-talet av Jean Jacques de Geer och hans fru Aurora Taube. I dag sträcker sig engelska parken från Finspångs slott, slottsparken, till lusthuset Lugnet som är belägen sydost om Vibjörnsparken. Parken fick sitt nuvarande namn på 1940-talet då kommunen namngav parkområdet efter hemmansägare Vibjörn som levde på 1300-talet.

Parkens utformning

Vibjörnsparken har sedan den anlades använts till många olika ändamål. I dag uppskattar många invånare exempelvis parkens centrala läge, skogspartierna och de öppna ytorna.

I Vibjörnsparken finns i dag upplysta gångvägar och gott om bänkar. En ny plantering ramar in parken längst med riksväg 51 som kommer växa upp och rama in mer och mer för varje år.

Mitt i parken står den gamla Eken som nu mer är belyst. I backen ner från minigolfbanan brukar barnen åka pulka när det finns snö, och nu mer finns det belysning att tända för vinterkvällars pulkaåkning. I två hörn av parken finns slåtterängar anlagda. Dels vid Ekällevägen och dels vid Kappelvägen. Där växer äldre blom. Och grässorter som ska slås på sensommaren. Mitt i parken finns staren för en naturstig som med hjälp av skyltar, träfigurer och insektshotell berättar om vilket djur och naturlivs om finns i parken.

Lekplatsen i Vibjörnsparken, anlagd 2017.

Där den gamla ladan tidigare stod finns nu mer en lekpark. Lekparken är anpassad till naturen och erbjuder mycket att upptäcka och utforska, både i lekparken och i slänten och skogen ovanför. Vid lekparken finns tillgängliga picknickbord, sandbord samt gunga och karusell. Vid lekparken finns även en grillplats med bänkar och väderskydd.

Så utvecklades parken 2014-2017

De senaste åren har Finspångs kommun fått in många förslag och önskemål på utveckling av Vibjörnsparken. Det har gjort att Finspångs kommuns kommunfullmäktige har gett sektorerna i kommunen i uppdrag att utveckla Vibjörnsparken genom att göra en handlingsplan för hela Vibjörnsparken.

Arbetet inleddes hösten 2014 i nära dialog med kommunmedborgarna. Bland annat fanns möjlighet att lämna önskemål och diskutera parkens framtid på mässan Finns i Finspång 2014.

Cultural planning

Arbetet fortsatte sedan under 2015 med stöd av arbetsmetoden cultural planning och en rapport arbetades fram utifrån de tankar som framkommit i dialogen med medborgarna.

Med den rapporten som underlag beslutade kommunstyrelsen i december 2015 att arbetet skulle fortsätta och att ett utvecklingsarbete skulle påbörjas i parken utifrån rapporten. Det finns pengar avsatta för arbetet under 2016 och 2017. Under dessa år har Finspångs kommun bland annat investerat i ny gångväg, belysning på gångvägarna, nya bänkar, fler planteringar och växter, belysning av Eken och pulkabacken, toalett, slåtteräng, naturstig och en ny lekplats med grillmöjligheter.

Invigningen 2017

Allt arbete färdigställdes under 2017 och en stor invigning med många besökare genomförde 1 december 2017.

Här kan du se en film på några minuter om utvecklingen och invigningen.