Finspångs kommun

Språk/Language

Miljömål och miljöpolicy

Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbart på lång sikt.

Miljömålen syftar till att:

  • främja människors hälsa.
  • värna den biologiska mångfalden och naturmiljön.
  • ta tillvara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena.
  • bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga.
  • trygga en god hushållning med naturresesurserna..

Strävan är att vi till nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen. Mer information om miljömålen finns på den nationella miljömålsportalen

Miljöpolicy

Finspångs kommun har valt att inte ta fram ett eget samlat lokalt miljömålsdokument. Kommunen arbetar i stället via miljöpolicyn utifrån de regionala miljömålen och fokuserar arbetet på åtgärder. Ansvaret för att miljöpolicyn efterlevs ligger på anställda och förtroendevalda inom kommunens enheter och bolag. Miljöpolicyn antogs av kommunfullmäktige 2009.

Kontakt

Jonny Sävenhed
Miljöstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-852 37
jonny.savenhed@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång