Finspångs kommun

Språk/Language

Klimatanpassning

Klimatanpassning innebär att samhället och olika verksamheter anpassar sig till de klimatförändringar, som märks av redan idag och som kan påverka oss i framtiden.

Mängden koldioxid i atmosfären är högre än vad den varit på flera miljoner år och ökar snabbare än någonsin till följd av människans aktiviteter. Det får vår planet att bli varmare vilket medför allvarliga konsekvenser.

Om utsläppen av koldioxid fortsätter att öka i samma takt som de senaste hundra åren kommer Sverige att vara cirka fem grader varmare i slutet av seklet. Enligt forskning innebär det fler och längre värmeböljor samt ökad risk för bränder, torka och översvämningar.

Klimatanpassning gör att vi både minskar vår sårbarhet vid klimatrelaterade händelser såväl som tar till vara på de positiva effekter som ett förändrat klimat ger. Det gäller främst tekniska eller fysiska åtgärder men kan också handla om organisatoriska förberedelser exempelvis hur vi enklast kan ta fram och sprida information till berörda grupper i samhället.

Klimatanpassning i Finspångs kommun

Det övergripande målet för Finspångs kommuns klimatanpassningsarbete är att vi ska vara ett samhälle som står robust och väl förberedda på de klimatförändringar som förväntas i slutet av seklet så att medborgare i Finspångs kommun ska sig trygga och säkra.

Klimatförändringar berör alla delar av samhället. Syftet med Finspångs kommuns klimat­anpassnings­plan är att kunna möta nuvarande så väl som oundvikliga framtida klimat­förändringar. Planen fokuserar på åtgärder inom kommunens egna processer, förvaltningar och bolag, där kommunen har rådighet.

Finspångs kommun får bidrag för klimat­anpassnings­arbete

Finspångs kommun beviljades medel från länsstyrelsen för två klimat­anpassnings­projekt för att minska risk för påverkan från värme och skyfall på kommunens verksamheter och övrig bebyggelse.

Värmekartering

I det ena projektet genomförs en värmekartläggning för Finspångs tätort och några mindre orter. Utifrån kartläggningen görs även en analys av kommunens verksamhetsfastigheter utifrån risk för övertemperatur. Värmekartläggningen är även ett viktigt underlag för framtida utveckling i Finspångs tätort, för att undvika att skapa framtida värmeöar och planera markanvändning i det fall det redan finns områden med risk för höjd värme i framtiden.

Skyfallsmodellering

I det andra projektet genomförs en skyfallsmodellering av Finspångs tätort och några mindre orter i kommunen för att identifiera områden med risk för översvämning från skyfall. Modelleringen ligger till grund för en analys av risk för översvämning till

  • vägar och järnvägar.
  • befintlig infrastruktur för telekommunikationer.
  • befintlig bebyggelse.
  • kommunala byggnader och infrastruktur.
  • kulturbyggnader och anläggningar.

Behov att bättre förstå hur Finspångs kommun skulle påverkas av ett skyfall eller en värmebölja både nu och i framtiden har identifierats i kommunens översiktsplan och är prioriterade åtgärder i kommunens klimatanpassningsplan. Projekten kommer att bidra med mycket viktigt underlag i arbetet att prioritera och genomföra åtgärder i bebyggelse och i kommunens verksamhets­lokaler. Utredningarna kommer att vara klara senast april 2022.

Relaterad information

I SMHIs klimatanpassningsportal kan du hitta information, utbildningsmaterial och åtgärdsförslag för klimatanpassning.

Länsstyrelsen i Östergötland samordnar arbetet med klimatanpassning i länet.

Kontakt

Jonny Sävenhed
Miljöstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-852 37
jonny.savenhed@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång