Språk/Language

Klimatanpassning

Klimatanpassning innebär att samhället och olika verksamheter anpassar sig till de klimatförändringar, både de som märks av redan idag och de som kan påverka oss i framtiden.

Mängden koldioxid i atmosfären är högre än vad den varit på flera miljoner år och ökar snabbare än någonsin till följd av människans aktiviteter. Det får vår planet att bli varmare vilket medför allvarliga konsekvenser.

Om utsläppen av koldioxid fortsätter att öka i samma takt som de senaste hundra åren kommer Sverige att vara cirka 5 grader varmare i slutet av seklet. Enligt forskning innebär det fler och längre värmeböljor samt ökad risk för bränder, torka och översvämningar.

Klimatanpassning gör att vi både minskar vår sårbarhet vid klimatrelaterade händelser såväl som tar till vara på de positiva effekter som ett förändrat klimat ger. Det gäller främst tekniska eller fysiska åtgärder men kan också handla om organisatoriska förberedelser exempelvis hur vi enklast kan ta fram och sprida information till berörda grupper i samhället.

Klimatanpassning i Finspångs kommun

Det övergripande målet för Finspångs kommuns klimatanpassningsarbete är att vi ska vara ett samhälle som står robust och väl förberedda på de klimatförändringar som förväntas i slutet av seklet så att medborgare i Finspångs kommun ska sig trygga och säkra.

Klimatförändringar berör alla delar av samhället. Syftet med Finspångs kommuns klimatanpassningsplan är att kunna möta nuvarande så väl som oundvikliga framtida klimatförändringar. Planen fokuserar på åtgärder inom kommunens egna processer, förvaltningar och bolag, där kommunen har rådighet.

Relaterad information

I SMHIs klimatanpassningsportal kan du hitta mycket bra information.

Länsstyrelsen i Östergötland samordnar arbetet med klimatanpassning i länet.

Kontakt

Jane Hjelmqvist
Hållbarhetsstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-851 97
jane.hjelmqvist@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång