Finspångs kommun

Språk/Language

Energianvändning

Energianvändning ger upphov till utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid, vilket leder till att klimatet påverkas. Då halten av växt­hus­gasen i atmosfären ökar, ökar den globala temperaturen. Detta leder till förändringar i klimatet. Enligt FN:s klimatpanel IPCC kommer en global uppvärmning att leda till torka, värmeböljor, stigande havsnivåer och översvämningar. Detta kommer att ha negativa konsekvenser för människors hälsa, infrastruktur och matproduktion.

I november 2016 trädde Parisavtalet i kraft, ett globalt avtal med syfte att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C. Om detta lyckas kommer klimatförändringarna inte att bli så stora – men det kräver många och stora åtgärder. Att minska klimatpåverkan är vårt gemensamma ansvar. Därför arbetar Finspångs kommun aktivt med att minska sin energianvändning och i större utsträckning använda förnybara energikällor.

Borgmästaravtalet

I oktober 2009 undertecknade Finspångs kommun Borgmästaravtalet, som är ett samarbete mellan över 7 000 städer, kommuner och regioner i och runt Europa. Undertecknandet innebär att kommunen har förbundit sig att gå längre än EU i minskningen av koldioxidutsläpp. Finspångs kommun har som mål att minska utsläppen av koldioxid med 40 procent till 2020, medan EU:s mål är 20 procent minskning. Utsläppsminskningarna inom Borgmästaravtalet kan följas upp i och med att alla deltagare rapporterar in åtgärder och uppnådda resultat.

Klimatkommunerna

Under 2016 blev Finspångs kommun medlem i Klimatkommunerna, en förening för svenska kommuner och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. Föreningens syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte mellan medlemskommunerna, spridning av goda exempel och påverkansarbete. Genom medlemskapet kan vi både bli bättre på att minska vår klimatpåverkan och inspirera andra till att arbeta med frågan.

Kontakt

Sektor samhällsbyggnad centralt
Miljöstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång