Språk/Language

Avfallsplan och föreskrifter

Renhållningsordningen är kommunens styrande dokument när det gäller avfall och återvinning. Renhållningsordningen består av två separata delar, avfallsplan och avfallsföreskrifter. Renhållningsordningen antas av kommunfullmäktige, och revideras vart fjärde år.

Avfallsplan

Avfallsplan är den strategi som beskriver vilket arbete framåt kommunen ska ha för en hållbar och utvecklande avfallshantering. Nu gällande avfallsplan har ett tydligt fokus på avfallstrappan, att avfall ska förebyggas i första hand men även att steg med ökat materialåteranvädning och materialåtervinning har tydliga riktningar.

Avfallsplaenn är förankrad med den strategiska planen för Finspång och förankrad med Agenda 2023. Planen är framtagen av Miljö och samhällsberedningen till Finspångs kommunsfullmäktige, ihop med Finspångs Teknsika Verk AB och Finspångs kommun.

Föreskrifter

I föreskrifterna regleras bland annat fastighetsägares och andra avfallsproducenters skyldigheter och rättigheter, kommunens krav på källsortering och kompostering, hämtningsintervallen, fraktionsindelning och undantag. Föreskrifterna är uppdaterade under 2020 med anledning av att Finspångs kommun inför sortering för matavfall för alla hushåll från och med årsskiftet 2020/2021.

Kontakt

Madeléne Lundén
Miljöstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 14
madelene.lunden@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Finspångs Tekniska
Kundservice
Felanmälan

0122-851 80
kundservice@finspangstekniska.se

Norrköpingsvägen 32, 612 80 Finspång