Språk/Language

Avfallsplan och föreskrifter

Renhållningsordningen är kommunens styrande dokument när det gäller avfall och återvinning. Renhållningsordningen, innehållande avfallsplan och föreskrifter, är antagen av kommunfullmäktige.

Avfallsplan

Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för hur avfallshanteringen ska förbättras men också information om avfallsmängder, behandlingsmetoder och ansvarsfördelning. Planen lägger fast riktlinjerna för kommunens verksamhet i syfte att minska avfallets mängd och farlighet men även för att minska avfallshanteringens miljöpåverkan i övrigt. I avfallsplanen har nationella och regionala mål inom avfallsområdet brutits ned för att på ett bättre sätt kunna tillämpas i det kommunala arbetet och i det arbete som bedrivs inom Finspångs Tekniska Verk.

Föreskrifter

I föreskrifterna regleras bland annat fastighetsägares och andra avfallsproducenters skyldigheter och rättigheter, kommunens krav på källsortering och kompostering, hämtningsintervaller, fraktionsindelning och undantag.

Kontakt

Jane Hjelmqvist
Hållbarhetsstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-851 97
jane.hjelmqvist@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång