Finspångs kommun

Språk/Language

Parkeringstillstånd

Med ett parkeringstillstånd har du möjlighet att parkera närmare till exempel mataffär, arbetsplats eller vårdinrättning. Du som har väldigt stora svårigheter att förflytta dig på egen hand kan ansöka om parkerings­tillstånd för rörelse­hindrade. Funktions­ned­sättningen ska vara minst sex månader.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i hela Sverige. Tillståndet syftar till att göra samhället tillgängligt för alla och gäller även i de flesta länder i Europa.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan beviljas till personer med rörelsehinder som själva kör motordrivna fordon och till personer som färdas som passagerare.

Du kan bara ansöka som förare eller passagerare. Du kan alltså inte ansöka både som förare och passagerare.

Förare

Parkeringstillstånd som förare beviljas endast om du har en varaktig funktionsnedsättning som innebär att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand. En samlad bedömning görs och grundas på hur dina samtliga funktionsnedsättningar påverkan på din förmåga att förflytta dig med eventuella hjälpmedel.

Passagerare

Du kan ansöka om parkeringstillstånd som passagerare om du inte kör bil själv. Du ska ha väldigt stora svårigheter att förflytta dig på egen hand. Du ska också ha ett stort tillsynsbehov. Det betyder att du inte kan bli avsläppt vid besöksadressen och vänta ensam en kortare stund under tiden föraren parkerar bilen.

Svårigheter att bära

Om du bara har svårigheter att ta dig i och ur bilen eller att bära så är det inte skäl för att få ett parkeringstillstånd. Utredningen ska påvisa hur svårt du har att gå med gånghjälpmedel när du inte bär.

Ansök om parkeringstillstånd

Du som ansöker om parkeringstillstånd måste vara folkbokförd i Finspångs kommun. Eller vistas i kommunen om du inte är folkbokförd i Sverige.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska lämnas in vid nyansökan och omprövning av tillstånd som gått ut, eller om du förlorat ditt tillstånd.


En utredning görs

När vi har fått din skriftliga ansökan görs en utredning. Kontakt med dig kan ske via telefon eller vid ett personligt möte. Vid utredningen behövs till exempel information om dina gångsvårigheter.

Läkarintyg

För att styrka din ansökan ska ett läkarintyg bifogas vid ansökan. Om läkarintyg saknas, tar det längre tid innan du får beslut.

Ansöker du om förlängning och det tydligt framkom i tidigare läkarintyg att ditt tillstånd är kroniskt, behövs oftast inget nytt intyg.

Du får alltid ett skriftligt beslut

Om du får parkeringstillstånd för rörelsehindrade får du också information om hur länge det gäller.

Om du inte får parkeringstillstånd för rörelsehindrade får du veta varför. Du har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor. Information om hur du ska göra om du vill överklaga får du tillsammans med beslutet.

För att kunna nyttja ditt parkeringstillstånd behöver du ett parkeringstillståndskort. Det hämtar du i kommunhuset i Finspång, du får mer information i ditt beslut hur du går till väga.

Ett parkeringstillstånd förnyas inte automatiskt

Om du vill ansöka på nytt ska du göra det två till tre månader innan tillståndet upphör att gälla. En ny prövning görs utifrån den situation som gäller vid det nya ansökningstillfället. Bifoga ett nytt och välliknande fotografi.

Så använder du parkeringstillståndet

Parkeringstillståndet är personligt

Tillståndet är personligt och kan användas i olika bilar.

Förare

Har du fått ett parkeringstillstånd som förare får du bara använda tillståndet när du själv kör bilen.

Passagerare

Har du fått ett parkeringstillstånd som passagerare får du bara använda tillståndet när du är med i bilen vid parkeringen.

Parkeringstillståndet ska vara synligt

Parkeringstillståndet placerar du i bilen så att det är synligt från vindrutan, med fotot nedåt, när du har parkerat. Du får inte använda en kopia på tillståndet när du parkerar.

Parkeringstillståndet får inte lånas ut

Du får inte låna ut ditt tillstånd till någon annan, detta är missbruk. Vid upprepat missbruk spärrar och återkallar vi tillståndet. Tillståndshavaren får ett beslut om detta. Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen Östergötland.

Så här får du parkera

Parkeringstillståndet är personligt

Tillståndet är personligt och kan användas i olika bilar.

Förare

Har du fått ett parkeringstillstånd som förare får du bara använda tillståndet när du själv kör bilen.

Passagerare

Har du fått ett parkeringstillstånd som passagerare får du bara använda tillståndet när du är med i bilen vid parkeringen.

Parkeringstillståndet ska vara synligt

Parkeringstillståndet placerar du i bilen så att det är synligt från vindrutan, med fotot nedåt, när du har parkerat. Du får inte använda en kopia på tillståndet när du parkerar.

Parkeringstillståndet får inte lånas ut

Du får inte låna ut ditt tillstånd till någon annan, detta är missbruk. Vid upprepat missbruk spärrar och återkallar vi tillståndet. Tillståndshavaren får ett beslut om detta. Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen Östergötland.

Läs mer på Transportstyrelsens webbplats

Parkeringsavgift

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att betala parkeringsavgifter. Flertalet kommuner har beslutat att personer med rörelsehinder med parkeringstillstånd inte behöver betala sådana avgifter. Kontakta respektive kommun för besked.

Inom Finspångs kommun gäller utöver vad som framgår av 13 kap 8 § trafikförordningen, för personer med parkeringstillstånd befrielse från avgift på allmän parkeringsplats under högst 24 timmar.

Gäller i alla EU-länder

Tillståndet gäller i alla EU-länder, mer information om vad som gäller i andra länder hittar du hos respektive lands ambassad eller hos Europeiska unionens publikationsbyrå.

Polisanmäl förlorat parkeringstillstånd

Om du förlorar ditt tillstånd eller om det blir stulet, ska du göra en polisanmälan och en ny ansökan. Skicka ansökningsblanketten och kopia på polisanmälan till handläggaren. Ditt gamla tillstånd spärras då och ett nytt tillverkas med samma giltighetstid.

Parkeringstillståndet är stöldbegärligt. Du ska därför hantera tillståndet som en värdehandling. Om du tappat bort ditt parkeringstillstånd, men hittar det igen ska du meddela det till handläggaren.

Undantag från trängselskatt

Om du har ett svenskt parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan du ansöka hos Skatteverket om att slippa betala trängselskatt för ditt fordon. Ansökan kan gälla din egen eller någon annans bil.

Du måste kunna visa att du har ett parkeringstillstånd. Skicka en kopia på fram- och baksida av själva parkeringstillståndet till Skatteverket. Skicka inte kopia av beslutet.

Kontakt

Petra Björk
Färdtjänsthandläggare
Myndighetskontoret vård och omsorg

0122-854 21
fardtjanst@finspang.se

Telefontid: måndag-tisdag kl. 8-9 och torsdag-fredag kl. 8-9. Övrig tid kan ett meddelande lämnas på telefonsvararen.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång