Finspångs kommun

Språk/Language

Om undervisning
i modersmål

-på lättläst svenska

Elever som talar ett annat språk än svenska
har rätt att få undervisning
i sitt modersmål i skolan.

Det betyder att barnet kan lära sig
och studera sitt eget modersmål
som ett ämne.

Här kan du få veta mer
om vad som är viktigt att känna till
om modersmålsundervisning.

Grundskolan har en skyldighet
att erbjuda barn och unga
som talar ett annat språk än svenska
undervisning i sitt modersmål.

Det är eleven själv som bestämmer
om den vill delta.
Undervisningen kan erbjudas
på en annan skola än där eleven går.

Mål med modersmålsundervisningen är:

 • att hjälpa eleverna att utveckla
  sina kunskaper i sitt eget språk
  och bli bra på att tala två språk.
 • att ge eleverna kunskaper om
  sitt tidigare hemlands kultur och samhälle,
 • att hålla eleverna uppdaterade om
  vad som händer i hemlandet.

Enligt Skollagen måste skolor
erbjuda elever undervisning i det språk
som deras vårdnadshavare talar
om det inte är svenska.

Eleven kan få modersmålsundervisning om:

 • En eller båda av elevens vårdnadshavare
  talar ett annat språk än svenska.
 • Språket används dagligen i hemmet.
 • Eleven har grundläggande kunskaper i språket.
 • Eleven eller vårdnadshavaren vill ha undervisning.

En kommun måste erbjuda undervisning
om minst fem elever väljer ett visst språk
och om det finns en lämplig lärare tillgänglig.

Eleven behöver inte ansöka igen
för att fortsätta med undervisningen.
Om rektorn har godkänt undervisningen
kommer eleven att fortsätta.

Om eleven eller vårdnadshavaren
vill avsluta undervisningen
måste de ansöka hos rektorn.

Läs mer under avsnittet om avanmälan
längre ner på sidan.

Elever som tillhör de nationella minoritetsspråken
ska erbjudas modersmålsundervisning
på sina egna nationella minoritetsspråk.

Nationella minoritetsspråk är:

 • finska,
 • tornedalsfinska (meänkieli),
 • samiska,
 • romani och
 • jiddisch.

Elever som tillhör de nationella minoritetsspråken
kan också få modersmålsundervisning om:

 • Elevens vårdnadshavare inte
  pratar språket som modersmål.
 • Eleven behöver inte ha
  grundläggande kunskaper i språket
  anpassad skola, sameskolan
  eller specialskolan.
 • Bara en elev väljer språket.

För att få modersmålsundervisning
måste du som vårdnadshavare
ansöka om det.

Det sker via en blankett som fylls i
och lämnas till elevens skola.

Se länk längre ner på sidan.

Det är skolans rektor som bestämmer
om eleven ska få undervisningen i modersmål.

Ansökan kan göras under hela terminen.

Om du som vårdnadshavare eller ditt barn
vill avsluta undervisningen,
ska du lämna in en blankett
för att avbryta undervisningen.

Rektorn tar även här beslutet.

Eleven kommer att registreras som närvarande
fram till dagen då eleven får tillstånd
att avsluta sin undervisning.

Om en elev inte har tillräckliga kunskaper i svenska
för att kunna följa skolundervisningen
kan den få förklaring på sitt modersmål.

Skolan ansvarar för att ordna handledningen
som utgår från elevens behov.

Behovet av handledning kan variera över tid
och för olika ämnen.

Handledningen utvärderas regelbundet.

Språkenheten

Språkenheten är en central enhet som anordnar studiehandledning och modersmålsundervisning i kommunen.
Språkenheten är även den enhet som tar emot nyanlända elever till kommunen, genomför kartläggningar samt arbetar med utvecklingsarbete för att öka nyanlända elevers integrering i skolan.

Kontakt

Anna Sparelius
Gruppchef
Språkenheten

0122 859 43

Bergslagsvägen 13-15 612 80 Finspång

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång