Finspångs kommun

Språk/Language

Brottsförebyggande arbete

Känslan av säkerhet och trygghet är för de allra flesta människor något som vi prioriterar väldigt högt. Att utan oro och rädsla för att drabbas av brott kunna gå ut i området där vi bor, att kunna promenera hem på kvällen och att kunna lita på att barnen har en säker och trygg skola att gå till är viktiga trygghetsaspekter.

Alla kan förebygga brott. Det finns flera åtgärder som du som privatperson kan göra för att bidra till att Finspångs kommun blir en säkrare och tryggare kommun att leva och verka i.

Några exempel och tips att tänka på:

 • Visa intresse för var dina barn och ungdomar håller till på fritiden. Fråga hellre en gång för mycket än inte alls!
 • Var vaksam mot droger och alkohol - en känd inkörsport till brottslighet.
 • Bry dig även om grannens barn och barnens kamrater.
 • Reagera och agera om du upptäcker att alkohol eller tobak säljs till minderåriga. Kontakta polisen på telefonnummer 114 14.
 • Samverka gärna med grannar vid helger eller i semestertider.
 • Töm bilen själv - förvara inte dyrbarheter i en parkerad bil. Gör det svårt för tjuven genom att installera bra lås!
 • Förbättra belysning vid garage och p-platser. På så sätt ökar möjligheten att någon upptäcker eventuella inbrott.
 • Märk upp cyklar och annan stöldbegärlig egendom.
 • Håll handväskan ordentligt stängd i folksamlingar eller förvara plånbok och nycklar i innerfickan.

Finspångs kommun hanterar arbetet med att förebygga brottslighet genom det brottsförebyggande rådet. Här kan du läsa mer om hur rådet är uppbyggt och hur Finspångs kommun arbetar i övrigt med brotts­före­byggande insatser. Finspångs brottsförebyggande råd (Brå) består av en politisk nivå och en tjänstemannanivå samt operativa grupper. I råden sitter, utöver kommunen, även en representant från polismyndigheten. Mer om rådet kan du läsa om nedan under varje rubrik.

Sättet att organisera arbete syftar till att:

 • få en beständig och konkret samverkan.
 • det sker en förankring av arbetet nerifrån och upp.
 • få en tydlig struktur för roll- och ansvarsområdena och ett påtagligt politiskt ledarskap.
 • kommunikationen är bra genom att det är tydligt vilka befogenheter parterna har i samverkan.
 • information om pågående insatser och aktuell lägesbild går lätt att sprida.
 • öka möjligheten till samsyn på den gemensamma problembilden.

Målen för verksamheten är att på lång sikt:

 • minska brottsligheten.
 • öka tryggheten.
 • minska nyrekrytering till brottsligt beteende och kriminella livsstilar genom att bland annat förhindra riskutveckling och utanförskap hos barn och ungdomar.
 • öka medvetenheten om samhällets gemensamma normer.
 • stimulera allmänheten till ökat brottsförebyggande och trygghetsskapande engagemang.

Det brottsförebyggande programmet fungerar som ett övergripande styrdokument för det lokala arbetet som syftar till att öka tryggheten i kommunen.

Politisk styrgrupp

Den politiska styrgruppens främsta uppgift är att styra det brottsförebyggande arbetet genom att ange den politiska viljan och inriktningen för verksamheten. Den politiska styrgruppen bestämmer vad det brottsförebyggande arbetet ska ha för inriktning.

Styrgrupp på tjänstemannanivå

Tjänstemannagruppen har det överordnade ansvaret för att målen och prioriteringarna för den brottsförebyggande verksamheten genomförs. Denna grupp ansvarar för hur det brottsförebyggande arbetet genomförs.

Gruppen består av kommunens sektorchefer och polisområdeschefen. Den leds av kommundirektören.

Operativa grupper

De som sedan genomför det operativa jobbet är arbetgrupper som tillsätts efter behov. De ska verkställa prioriterade insater, kartlägga behov och resurser och upprätta genomförandeplaner för insatserna. De ska även följa upp gjorda insatser.

Säkerhetsskyddschef

Säkerhetsskyddschefen bär huvudansvaret för informationsflödet mellan de olika grupperna i Brå och kan för detta arbete utse lämplig representant.

Finspångs kommun deltar i regionala nätverk för brottsförbyggande arbete.

Regionalt nätverk

Nätverket Regional samverkan för brottsprevention (Regbrå) är ett samarbete mellan kommunerna i regionen, Polisen i Östergötland och Linköpings universitet.

Nätverket har funnits i sin nuvarande form sedan december 2010 och består av representanter från lokala BRÅ-organisationer, kommuner och polisen.

Kontakt

Helena Wetterhall
Utvecklingsstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-852 83
helena.wetterhall@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång