Finspångs kommun

Språk/Language

Kommunfullmäktiges möte 28 april 2021

Onsdag 28 april kl. 16 sammanträdde kommunfullmäktige i sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Dagordning

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Information om Coronapandemin, Finspångs kommun
 3. Information om verksamheten i regionen
 4. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 5. Ledamöternas frågestund - frågor och svar

Ärenden för behandling

  1. Revisionsberättelse Finspångs kommun 2020
  2. Årsredovisning 2020 Finspångs kommun
  3. Ansvarsprövning och ansvarsfrihet för 2020
  4. Tryggande av framtida pensioner
  5. Revidering av Strategi för IT-infrastruktur
  6. Redovisning våren 2021 av motioner, e-förslag och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade
  7. Svar på motion Integration gör samhället mer hållbart, uppdrag till demokratiberedningen
  8. Tillfällig justering av aktivitetsbidrag avseende föreningsaktiviteter 2021
  9. Årsredovisning 2016 och revisionsberättelse 2016 - Stiftelsen Häfla hammarsmedja
  10. Årsredovisning 2017 och revisionsberättelse 2017 - Stiftelsen Häfla hammarsmedja
  11. Årsredovisning 2018 och revisionsberättelse 2018 - Stiftelsen Häfla hammarsmedja
  12. Årsredovisning 2019 och revisionsberättelse 2019 - Stiftelsen Häfla hammarsmedja
  Valärenden
  1. Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
  2. Entledigande från uppdrag som vigselförrättare
  3. Delgivningar
  Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag
  1. Anmälan av motion - Frivillighet när det gäller delade turer
  2. Anmäla av medborgarförslag - utegym i Bruksparken
  3. Anmälan av medborgarförslag - Satsa på fler utegym
 1.  

Relaterad information

Kalleser med handlingar och tidigare protokoll
I kommunfullmäktiges kallelser med handlingar kan du ta del av beslutsunderlag till ärendena. Du kan också läsa tidigare protokoll med alla beslut som tagits under kommunfullmäktiges möten.

Kontakt

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ulrika Jeansson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång