Finspångs kommun

Språk/Language

Kommunfullmäktiges möte 27 februari 2019

Onsdag 27 februari kl. 16 sammanträdde kommunfullmäktige i Sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Föredragningslista

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Information från sektor vård- och omsorg
 3. Information om verksamheten i regionen
 4. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 5. Ledamöternas frågestund - frågor och svar
  Ärenden för behandling
 6. Svar på medborgarförslag - fritids- och korttidsboende för personer med funktionshinder
 7. Svar på medborgarförslag - möjlighet till kortbetalning inom färdtjänsten
 8. Svar på e-förslag - Lotorps framtida utveckling: samordning av lokaler för förskola, skola och föreningsliv
 9. Svar på medborgarförslag - flyttning av kanonen på Bergslagstorget till Bruksparken
  Valärenden
 10. Val av två lekmanna revisorer till Finspångs Tekniska Verk AB 
 11. Val av två lekmanna revisorerer till Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB
 12. Val av två lekmanna revisorer till Finspångs Stadsnät Finet AB
 13. Val av två lekmanna revisorer till Vallonbygden AB
 14. Val av två lekmanna revisorer till Curt Nocolin gymnasiet
 15. Val av gruppledare för Miljöpartiet
 16. Delgivningar
  Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag
 17. Nytt medborgarförslag - Förbättrad framkomlighet till ungdomshälsan
 18. Motion - Främja delaktighet i vänortsarbetet
 19. Interpellation (V) - upptäcka och anmäla våld i nära relationer
 20.  Nytt medborgarförslag - begäran om omprövning av beslut gällande Ljungströmsturbin i Finspång

Dagens protokoll i skriftlig form

I kommunfullmäktiges kallelser och protokoll kan du läsa alla besluts som tagits under kommunfullmäktiges möten.

Kontakt

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ulrika Jeansson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång