Finspångs kommun

Språk/Language

Kommunfullmäktiges möte 24 april 2019

Onsdag 24 april kl. 16 sammanträdde kommunfullmäktige i Sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Föredragningslista

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Presentation av  sektor samhällsbyggnad  
 3. Information om verksamheten i regionen
 4. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 5. Ledamöternas frågestund - frågor och svar
 6. Allmänhetens frågestund – Årsredovisning 2018

  Ärenden för behandling
 7. Rapportering investeringar - årsbokslut 2018
 8. Årsredovisning 2018
 9. Revisionsberättelse Finspångs kommun 2018
 10. Ansvarsprövning och ansvarsfrihet för 2018
 11. Policy och riktlinjer för upphandling inom Finspångs kommun
 12. Strategi för minskad nedskräpning av allmänna platser - förslag
 13. Riktlinjer representation, gåvor, mutor och jäv
 14. E-förslag: flexibel förskoletid
 15. Förlängning av lärandeberedningens uppdrag att revidera arbetsmarknadsstrategin
 16. Uppdrag till omsorgsberedningen - Kartläggning och utveckling av befintligt anhörigstöd inom äldreomsorg och social omsorg
 17. Svar på interpellation (V) - upptäcka och anmäla våld i nära relationer
 18. Fråga till kommunstyrelsens ordförande alternativt kommunens utbildningsråd -
  ledning av sektor utbildning

  Valärenden
  18 b Val av revisorer
 19. Delgivningar
  Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag
 20. Medborgarförslag - belysning vid gång- och cykelväg Sundsvägen/Oxhagsvägen
 21. Medborgarförslag - Uppsnyggning av strandremsan mot Skuten vid järnvägen
 22. Medborgarförslag - Finspångs kommun övertar skötseln av minigolfbanan vid Klippestorpsgården
 23.  Interpellation (V) - lönepåslag för lågavlönade

Dagens protokoll i skriftlig form

I kommunfullmäktiges kallelser och protokoll kan du läsa alla besluts som tagits under kommunfullmäktiges möten.

Kontakt

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ulrika Jeansson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång