Finspångs kommun

Språk/Language

Kommunfullmäktiges möte 19 december 2018

Onsdag 19 december kl. 16 sammanträder kommunfullmäktige i Sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Föredragningslista

Mötets öppnande
Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Utdelning av demokratistipendium
 3. Information om verksamheten i regionen
 4. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 5. Ledamöternas frågestund - frågor och svar
 6. Allmänhetens frågestund

Ärenden för behandling

 1. Strategisk plan och budget 2019-2021
 2. Digitaliseringsstrategi 2018-2020
 3. Politisk strategi för den kommunala hälso- och sjukvården i syfte att stärka patientsäkerheten
 4. Äldreomsorgstaxa i Finspångs kommun 2019
 5. Taxor 2019 Finspångs Tekniska Verk AB
 6. Redovisning av motioner, e-förslag och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade oktober 2018

Valärenden

 1. Val av krisledningsnämnd för verksamhetsåret 2019-2022 - val av fem ledamöter och fem ersättare samt val av ordförande och vice ordförande.
 2. Val av valnämnd för verksamhetsåren 2019-2022 - val av nio ledamöter och nio ersättare samt val av presidium ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande bland ledamöterna.
 3. Val av en revisor och en ersättare för revisor till Föreningen Folkets Hus i Falla stämmor från årsstämma 2019 till och med årsstämma 2022.
 4. Val av en revisor och en ersättare för revisor till Föreningen Folkets Hus i Rejmyre stämmor från årsstämma 2019 till och med årsstämma 2022.
 5. Val av två ledamöter, två ersättare, två lekmannarevisorer samt två ersättare för lekmannarevisorer till Stiftelsen Häfla Hammarsmedja från årsstämma 2019 till och med årsstämma 2022.
 6. Val av representant och ersättare för denne till Regna Bygdegårdsförening verksamhetsåren 2019-2022.
 7. Val av representant till George Leires fond, för 2019.
 8. Val av fyra dannemän för stiftelsen Renströmska fonden för verksamhetsåren 2019-2022.
 9. Val av två representanter för utdelning av pensioner ur Stiftelsen Wallinska fonden för verksamhetsåren 2019-2022.
 10. Val av en ombud och en ersättare till Coompanion från årsstämma 2019 till och med årsstämma 2022.
 11. Val av ombud och ersättare för ombud till Kommuninvests föreningsstämmor 2019-2022.
 12. Val av två kommunala begravningsförrättare för verksamhetsåren 2019-2022.
 13. Val av ett ombud för stiftelsen Mogård.
 14. Val av vice ordförande i omsorgsberedningen 2019-2022.
 15. Val av en ledamot och en vice ordförande i miljö- och samhällsberedningen 2019-2022.
 16. Val av vice ordförande i demokratiberedningen 2019-2022.
 17. Val av vice ordförande i lärandeberedningen 2019-2022.
 18. Entledigande
 19. Delgivningar

Dagens protokoll i skriftlig form

I kommunfullmäktiges kallelser och protokoll kan du läsa alla besluts som tagits under kommunfullmäktiges möten.

Kontakt

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ulrika Jeansson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång