Finspångs kommun

Språk/Language

Kommunfull­mäktiges möte 18 september 2019

Onsdag 18 september kl. 16 sammanträdde kommunfullmäktige i Sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Via videolänken kan du lyssna på kommunfullmäktiges möte den 18 september 2019. Nedan finner du föredragningslista med tidsintervaller för de olika punkterna.

Föredragningslista

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
2. Information om nya intranätet
3. Information från kommunrevisionen 06:54
4. Information om verksamheten i regionen 14:24
5. Information från kommunfullmäktiges beredningar 20:03
6. Ledamöternas frågestund - frågor och svar 27:32

Ärenden för behandling

7. e-förslag: Säkrare övergång Vallonvägen vid klockstapeln 27:42
8. Medborgarförslag - Billigare bostäder med BoKlok 28:12
9. Motion - Betongsuggor med lokal Finspångsprägel 29:45
10. Medborgarförslag - Cykelbana Ljusfallshammar 33:09
11. e-förslag: gästbrygga i centrum 33:42
12. Ansökan om kommunal borgen 38:56
13. Rapportering enligt internkontrollplan biståndsbeslut som inte verkställs inom lagstadgad tid kvartal 2 2019 sektor social omsorg 39:22
14. Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022 39:55
15. Förlängning av omsorgsberedningens uppdrag att kartlägga och utveckla befintligt anhörigstöd inom äldreomsorg och social omsorg 49:02

Valärenden

16a. Valärende - entledigande från uppdrag i miljöoch samhällsberedningen 51:21
16b. Ny ordförande till demokratiberedningen 53:11
16c. Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige 53:27
16d. Entledigande från revisionen 53:56

17. Delgivningar 55:35

Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag

18a. Medborgarförslag - förändrade prioriteringsgrunder för att få särskilt boende 55:13
18b. Motion om psykisk ohälsa bland unga i Finspång 55:58
18c. e-förslag: discgolfbana 56:17

Dagens protokoll i skriftlig form

På sidan Protokoll och kallelser finner du protokoll i skriftlig form och kan läsa alla besluts som tagits under kommunfullmäktiges möten.

Kontakt

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ulrika Jeansson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång