Finspångs kommun

Språk/Language

Kommunfullmäktiges möte 17 mars 2021

Onsdag 17 mars kl. 16 sammanträdde kommunfullmäktige i sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Dagordning

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Information om Coronapandemin, Finspångs kommun
 3. Information om verksamheten i regionen
 4. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 5. Ledamöternas frågestund - frågor och svar

Ärenden för behandling

 1. Riktlinjer serveringstillstånd alkohol
 2. Svar på medborgarförslag - säkrare cykelbanor i Sonstorp
 3. Svar på medborgarförslag - Hall för boulespel
 4. Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS och SoL sektor social omsorg, kvartal 4 2020
 5. Utbyggnad Hällestadgården
 6. Byggnation av Lotorps förskola
 7. Deklaration för en stark demokrati – antagande från Finspångs kommun
 8. Demokrativecka
 9. Planuppdrag och planstart för detaljplan för Grosvad 1:2 (Arena Grosvad)

Valärenden

Delgivningar

Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag

 1. Anmälan av medborgarförslag - Bevara den gamla delen av sjukhuset som är byggt på 1800-talet

Relaterad information

Kalleser med handlingar och tidigare protokoll
I kommunfullmäktiges kallelser med handlingar kan du ta del av beslutsunderlag till ärendena. Du kan också läsa tidigare protokoll med alla beslut som tagits under kommunfullmäktiges möten.

Kontakt

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ulrika Jeansson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång