Finspångs kommun

Språk/Language

Kommunfullmäktiges möte 16 september 2020

Onsdag 16 september kl. 16 sammanträdde kommunfullmäktige i sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Dagordning

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Lägesuppdatering om Coronapandemin, Finspångs kommun
 3. Information om verksamheten i regionen
 4. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 5. Ledamöternas frågestund - frågor och svar

Ärenden för behandling

 1. Detaljplan för Byle 1:12 (Upphävande)
 2. Återrapportering utifrån granskning av uppföljning och kontroll av avtal med externa utförare
 3. Program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet 2019-2022
 4. Regler och riktlinjer för kommunala bidrag till enskilda vägar i Finspångs kommun
 5. Fullmäktiges delegation till kommunstyrelsen
 6. Riktlinjer för politiskt fastställda styrdokument
 7. Hyresavtal Sergelsgården
 8. Återremiss Uppföljning bidrag till körkort för elever som studerar på Bergska gymnasiet
 9. Revisionens granskning av lönehanteringen och löneöversynsprocessen
 10. Utbyggnad av Fiber i Byle/Igelfors-området
 11. Investeringsmedgivande Centrumutveckling Bergslagsvägen etapp 1

Valärenden

 1. Val av ledamot till lärandeberedningen
 2. Entledigande från uppdrag som ledamot i omsorgsberedningen

Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag

 1. Anmälan av medborgarförslag - rädda Auroras minnessten
 2. Anmälan av medborgarförslag - ålanpassning av vattenkraftverk i Finspång
 3. Anmälan av nytt medborgarförslag - hall för boulespel
 4. Interpellation avseende gymnasieskolans ekonomi och elevunderlag
 5. Delgivningar

Relaterad information

Kalleser med handlingar och tidigare protokoll
I kommunfullmäktiges kallelser med handlingar kan du ta del av beslutsunderlag till ärendena. Du kan också läsa tidigare protokoll med alla beslut som tagits under kommunfullmäktiges möten.

Kontakt

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ulrika Jeansson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång