Finspångs kommun

Språk/Language

Kommunfullmäktiges möte 15 september 2021

Onsdag 15 september kl. 16 sammanträdde kommunfullmäktige i sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Dagordning

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

  1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
  2. Uppdatering Coronapandemin, Finspångs kommun
  3. Revisionens granskningsrapport om personal- och kompetensförsörjning
  4. Information om verksamheten i regionen
  5. Information från kommunfullmäktiges beredningar
  6. Ledamöternas frågestund - frågor och svar

Ärenden för behandling

  1. Försäkring av förmånsbestämda pensioner
  2. Utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp - Sunda-Högsätter
  3. Svar på e-förslag - Cykelbana mellan Risinge kyrka och Mo Gård

Valärenden

Delgivningar

Anmälan av mya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag

Relaterad information

Kalleser med handlingar och tidigare protokoll
I kommunfullmäktiges kallelser med handlingar kan du ta del av beslutsunderlag till ärendena. Du kan också läsa tidigare protokoll med alla beslut som tagits under kommunfullmäktiges möten.

Kontakt

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ulrika Jeansson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång