Finspångs kommun

Språk/Language

Behandling av personuppgifter inom sektor utbildning

Här får du information om hur och varför sektor utbildning behandlar dina personuppgifter, vilka lagar som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan kopplas till din person.

Det kan till exempel vara ditt namn, adress eller personnummer. Men också inkomstuppgifter om dig för att räkna ut rätt barnomsorgsavgift . Det kan också vara en bild, film eller en ljudupptagning där ditt barn kan identifieras.

Vad innebär behandling av en personuppgift?

En behandling av en personuppgift omfattar all typ av hantering som sker med personuppgiften. Exempel är att samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera och kopiera.

Vilka lagar styr behandling av personuppgifter?

Det är viktigt för oss att skydda din integritet och dina rättigheter och vi följer offentlighetsprincipen och Dataskyddsförordningen (GDPR). Nedan kan du läsa kortfattat om vad lagarna innebär.

Offentlighetsprincipen

Sektorns verksamheter styrs av . Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess. Före utelämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Skollagen

Skolagen reglerar sektorns verksamhet och därmed också de personuppgifter som eventuellt behöver behandlas.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den allmänna dataskyddsförordningen reglerar hur vi får behandla personuppgifter. Den gäller i hela EU och syftet är att skapa en likvärdig skyddsnivå för alla medborgare och främja det fria flödet av uppgifter inom Europa. Det finns även kompletterande nationell integritetslagstiftning som kommunen ska följa.

Vilka personuppgifter samlas in?

Personuppgifter kan till exempel bestå av:

 • Person- och kontaktuppgifter såsom namn, födelsedatum, personnummer, postadress, e-postadress, skola, klass och telefonnummer. Det kan också vara uppgifter om familjerelationer.
 • Information om studieresultat och annan information relaterat till studier
 • Uppgifter som behövs till exempel support för elever och anställda.
 • Betalningsinformation såsom fakturainformation, bankkontonummer med mera.
 • Finansiell information såsom din inkomst. Detta behövs till exempel för att beräkna avgift för barnomsorg.

Hur har vi fått dina personuppgifter?

Du har lämnat uppgifter till oss

Dina personuppgifter registreras hos Finspångs kommun när du själv lämnar uppgifter till oss, till exempel när du söker förskoleplats eller fritidshemsplats men också genom kontaktblad.

Vi har samlat in dina uppgifter

Kommunens utför ett antal uppgifter som är lagstadgade. Vi har därför ett grundregister med personuppgifter gällande kommunens invånare. Registret är baserat på Skatteverkets folkbokföringsregister och fastighetsregister. Syftet är att de personuppgiftsregister som vi använder ska vara så korrekta som möjligt.
Vi kan också ha fått uppgifterna från en annan myndighet, skola eller kommun.

Varför behöver vi information om dig?

Finspångs kommun använder dina kontaktuppgifter för att kunna handlägga ditt ärende, svara på en fråga eller hjälpa dig med något annat. När du lämnar in en ansökan om till exempel skolskjuts måste kommunen kunna identifiera att du verkligen är du och vart du bor. I skolan använder vi ett flertal digitala system som kräver personuppgifter både från personal, vårdnadshavare och elever.

Varför har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

När det är kommunens skyldighet att enligt lag erbjuda möjligheten till vissa tjänster, till exempel skola och barnomsorg, har vi rätt att behandla dina personuppgifter. Vid all myndighetsutövning har kommunen rätt att hantera dina personuppgifter, till exempel ansökan om barnomsorg, betygsättning och skolskjuts.

Vilka kan se dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Beroende på vad det gäller kan det vara till exempel handläggare, IT-tekniker, administrativ personal, rektorer eller pedagoger samt företag som ger support av våra digitala system.

Personuppgifterna kan också lämnas till andra personer och företag om de ingår i allmänna handlingar. Enligt offentlighetsprincipen, som tillhör en av Sveriges grundlagar, har allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda.

Företag och myndigheter

Vi kan dela dina personuppgifter med företag som utför kommunala tjänster, för att de i sin tur ska kunna utföra våra åtaganden gentemot dig. Kommunen har ett delat personuppgiftsansvar med utförarna. Uppgifter kan också delas med våra upphandlade leverantörer, och då gäller det personuppgiftsavtal vi har upprättat mellan varandra.

Andra myndigheter såsom Försäkringskassan, Polisen, Migrationsverket, Skatteverket och SCB kan få tillgång till dina uppgifter om vi är skyldiga att lämna ut dem enligt lag.

Hur länge sparar vi information om dig?

Vi behåller bara dina uppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen. Kommunen gallrar – det vill säga raderar – uppgifter som inte omfattas av allmän handling och som inte behöver arkiveras utifrån lagstiftning såsom till exempel bokföringslagen.

Vilka rättigheter har du?

Enligt dataskyddsförordningen har du alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som Finspångs kommun har registrerade om dig.

Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, kan du begära att få dem rättade. Kontakta i sådana fall dataskyddsombudet.

Rätt att bli raderad

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad eller "bortglömd". Vi kan inte radera allmänna handlingar eller uppgifter som behöver sparas utifrån lagkrav, som till exempel bokföringsregler, eller när det finns andra giltiga skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter i följande fall:

 • uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • behandlingen grundar sig på samtycke och du återkallar ditt samtycke
 • behandlingen sker för direktmarknadsföring och du invänder mot att uppgifterna behandlas för det ändamålet
 • du invänder mot personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • personuppgifterna har behandlats olagligt
 • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Rätt till dataportabilitet

I vissa fall har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett allmänt, strukturerat och maskinläsbart format och dessutom få dina personuppgifter förflyttad till en annan organisation (om tekniskt möjligt) om behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal och sker automatiserat (med IT-medel). Denna rättighet gäller inte om nämndens behandling är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller om det är en del i myndighetsutövningen. Kontakta dataskyddsombudet om du vill veta mer.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter genom att lämna in klagomål till vårt dataskyddsombud eller till Integritetsskyddsmyndigheten.

Du kan när som helst invända mot direktmarknadsföring och då kommer Finspångs kommun att upphöra med marknadsföringen. Däremot kan en invändning inte påverka offentlighetsprincipen och andra aktörer kan fortfarande använda din information för marknadsföring.

Så begär du ett registerutdrag

Du har rätt att begära registerutdrag för att få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar. Kontakta dataskyddsombudet om du vill ha ett registerutdrag. Registerutdraget kommer att skickas till dig inom en månad.

Vid missbruk av rättigheten att begära ut registerutdrag kan kommunen neka din begäran eller ta ut en administrativ avgift för registerutdrag.

Vill du ha ut handlingarna där personuppgifterna förekommer som vi listat i registerutdraget, så behöver du göra en begäran om utlämnande av allmän handling.

Har du frågor om behandling av dina personuppgifter?

Om du har frågor kring hur kommunen hanterar dina personuppgifter så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Dataskyddsombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet finns på sidan.

Kontakt

Eva Svensson
Utbildningschef
Sektor utbildning

0122 854 37
eva.svensson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ann-Christin Larsson
Dataskyddsombud och informationssäkerhetsamordnare
Ledningsstaben

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång