Finspångs kommun

Språk/Language

Detaljplan för bostäder vid Lillsjövägen har vunnit laga kraft

Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för bostäder vid Lillsjövägen, del av Viggestorp 5:1

Planförslaget syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse anpassad till miljön och landskaps­bilden. Detaljplanen möjliggör en användning av marken för bostadshus i form av parhus, kedjehus, radhus samt mindre flerfamiljshus i en till två våningar. Detaljplanen möjliggör även en ny tillfart till fastigheten Doktorn 9 och därmed möjlighet att tillskapa ytterligare en tomt för enbostadshus genom avstyckning. Områden för nätstation och pumpstation säkerställs också i detaljplanen.

Detaljplaneprocessen.

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft 13 februari.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång