Finspångs kommun

Försäkringar i våra verksamheter

Finspångs kommun har kollektiva försäkringar för olycksfall och skador som sker i kommunens verksamheter.

Personskada

Kommunens försäkring gäller om en olycka inträffar till och från samt under verksamhetstid för elever och barn i förskola, personer i omsorg med flera. Vad som ingår i försäkringen och vilka som omfattas av den kan du läsa om i försäkringsbeskedet och försäkringsbrevet för Finspångs kommun.

Om du har skadat dig är du själv ansvarig för att göra en anmälan till försäkringsbolaget Länsförsäkringar Östgöta. Detsamma gäller dig som vårdnadshavare för ett barn som skadat sig. Tag kontakt med aktuell verksamhet om du behöver hjälp att beskriva händelseförloppet.

Vid inträffad skada gör du en anmälan till Länsförsäkringar Östgöta!

Telefon: 013-29 06 70
E-post: personskador@LFostgota.se

Patientskada

Kommunen har även en patientskadeförsäkring som gäller enligt patientskadelagen. Kompletta villkor finns under Relaterad information.

Utdrag ur lagen

 

Rätten till patientskadeersättning6 §
Patientskadeersättning lämnas för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av:

  1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt,
  2. fel hos medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning använd vid undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller felaktig hantering därav,
  3. felaktig diagnostisering,
  4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd,
  5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning, eller
  6. förordnande eller utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar.

Skadestånd

Om du drabbats av sak- eller personskada där du anser att kommunen är ansvarig kan du lämna in ett skadeståndsanspråk. För att kunna få ersättning krävs att kommunen uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat personskada eller sakskada. Det gäller all verksamhet som kommunen bedriver, anordnar eller medverkar i. Mer om skadeståndslagen finns att läsa under Relaterad information.

När en skada sker bör du i första hand göra anmälan till ditt försäkringsbolag. Om du vill lämna in ett skadeståndsanspråk är du välkommen att maila enligt kommunen. Du ska då skicka ett mail och lämna information kring:

  • när inträffade skadan.
  • hur gick det till.
  • vilken summa ligger ditt ekonomiska anspråk på.
  • övriga kontakter som kan vara viktiga i utredningen, till exempel den enhet från kommunen där skadan inträffat eller den person som vållat skadan.

Kommunen handlägger ärendet och kontaktar försäkringsbolaget vid behov.

Kontakt

Catharina Stenhammar
Strateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 42
catharina.stenhammar@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång