Finspångs kommun

Elevhälsan och elevdemokrati

Här finns kontaktuppgifter till samtliga inom elevhälsan och du kan läsa om elevdemokratin som finns på skolan.

Elevhälsan

På skolan träffas elevhälsan en gång varje vecka för att lyfta elevärenden och elevsituationer, förebygga och häva akuta situationer. Elevhälsoteamet består av rektor, specialpedagog, kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska och elevcoacher. En gång i veckan bjuder elevhälsoteamet även in till ”Öppet team” där lärare från varje arbetslag möter teamet för att tillsammans diskutera elevärenden och planera åtgärder. Elevhälsan ansvarar också för att se över alla elevers närvaro och följa upp elever med hög frånvaro med olika åtgärder. Syftet är att sänka frånvaron samt öka delaktigheten i skolan.

Elevhälsoteamet:

 • Utformar övergripande rutiner för skolans elevhälsoarbete.
 • Beslutar om elevvårdskonferenser.
 • Deltar (som grupp eller som enskilda funktioner) i elevvårdskonferenser.
 • Beslutar om elevstödjande insatser.
 • Informerar personalen om det övergripande elevvårdsarbetet.

Eftersom framtidsfrågor är så otroligt viktigt för elever på gymnasiet har vi studie- och yrkes­vägledare på skolan som hjälper dig med dina funderingar och planer kring framtiden. Tillsam­mans kan ni bolla idéer, söka kunskap om vilka krav som ställs på dig utifrån dina framtidsdrömmar samt göra upp en plan för att nå dit du vill.

Studie- och yrkesvägledaren hjälper eleven vid val av kurser, inriktningar och uppföljning av studieplan.

Du erbjuds vägledningssamtal och information om:

 • Yrken och arbetsliv
 • Utbildningar och utbildningsvägar
 • Ansökningsförfaranden

På skolans studie- och yrkesvägledningsavdelning finns informationsmaterial från högskolor och universitet, folkhögskolor, vuxenutbildning samt informationsmaterial från olika branscher.

Camilla Wikman

Camilla Wikman
Studie- och yrkesvägledare
Bergska gymnasiet

070-217 22 40
camilla.wikman@finspang.se

Under din skoltid hos oss kommer du att träffa vår skolsköterska för att stämma av ditt hälsoläge. Skolsköterskan arbetar främst förebyg­gande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar och hälsoundervisning. Hos henne finns också gratis mensskydd och gratis kondomer.

Under åk 1 på gymnasiet erbjuds du som elev ett hälsosamtal med fokus på livsstil. Syn- tillväxt- och ryggkontroll, görs vid tidigare avvikelser. Upptäcks någon avvikelse vid ordinarie hälsobesök blir du en "kontrollelev" som får tätare återbesök inom skolhälsovården eller remitteras vidare.

Skolhälsovården ska;

 • Bevara och förbättra elevens psykiska och fysiska hälsa och verka för sunda levnadsvanor.
 • Erbjuda eleven hälsobesök och vaccinationer enligt nationellt program.
 • Följa elevens utveckling och identifiera funktionshinder eller andra särskilda behov.
 • Följa upp elev med medicinska och socioemotionella problem.
 • Medverka vid skolutredningar med den medicinska delen.

Skolhälsovården är med och påverkar samt arbetar för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för eleven.

Skolhälsovården har många samarbetspartner, till exempel socialtjänst, Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och ungdomshabiliteringen, Ungdomshälsan och Barnavårdscentralen.

I mån av tid erbjuder vi drop-in med lättare sjukvårdsåtgärder, men vi ersätter inte vårdcentral.

Renée Höglund

Renée Höglund
Skolsköterska
Bergska Bildningen, Bergska gymnasiet och anpassad gymnasieskola

0702-53 12 70
renee.hoglund@finspang.se

Vår kurator finns där när du behöver någon som lyssnar på dig och ger dig stöd i livet. Nästan alla hamnar i situationer när livet känns tufft och då kan man behöva hjälp och stöd för att nå förändring. Kontakten med kuratorn är frivillig och du bestämmer själv om, när och hur ofta du vill träffa kuratorn. Kurator finns både i Bildningen och på Bergska skolan.

Skolkuratorerna har ansvar för att ge eleverna och deras föräldrar, men även personalen, information och service i sociala frågor.

Arbetet sker på tre nivåer:

Organisationsnivå

Kuratorns uppgift är att arbeta med utveckling och förändringsarbete inom skolan och mellan andra myndigheter och samarbetspartners.

Gruppnivå

Kuratorns uppgift är att arbeta med både elev- och personalgrupper. De arbetar konsultativt, det vill säga stödjer det elevvårdande arbetet som skolans personal utför genom att tillföra psykosocial kompetens. Kuratorerna arbetar i bland med hela klasser eller mindre grupper. De deltar också i arbetslagsmöten vid behov.

Individnivå

Kuratorn hjälper till med olika myndighetskontakter, till exempel socialtjänsten och barn- och ungdomspsyk. De har enskilda samtal med elever för att till exempel arbeta med relationer till andra eller för att bearbeta något inom eleven själv. Kuratorn ger också stöd och råd till personal och föräldrar. Tillsammans med föräldrarna och i nära samarbete med skolans övriga vuxna söker kuratorn lösningar på problemsituationer.

Therese Cumming

Therese Cumming
Kurator
Bergska Bildningen och Bergska skolan

0721-43 94 05
therese.cumming@finspang.se

Specialpedagogens mål är att hjälpa till och underlätta inlärningen i skolan för de elever som har behov av särskilt stöd. I arbetet ingår att identifiera och reducera hinder, samt kompensera för svårigheter i undervisnings- och lärandesituationen.

Det specialpedagogiska synsättet präglas av en strävan att se möjligheter att utgå från varje elevs individuella förutsättning för lärande och de sammanhang eleven befinner sig i.

Tidiga insatser ger eleven förutsättningar att lyckas i skolarbetet. Målet är att alltid sätta eleverna och deras lärande i centrum.

Michelle Svensson

Michelle Svensson
Specialpedagog
Bergska gymnasiet

072-576 32 55
michelle.svensson@finspang.se

Elevdemokrati

Elevrådet

Elevrådet är din möjlighet som elev att påverka! På Bergska gymnasiet värderar vi våra elevers tankar och åsikter högt. Det är centralt för att kunna erbjuda en attraktiv utbildning av hög kvalité. Elevrådet är en demokratisk bas där våra elever ges möjlighet att påverka skolan och undervisningen. Som elevrådsrepresentant skapar du dig många nyttiga erfarenheter inför framtiden samt bidrar till skolans utvecklingsarbete.