Finspångs kommun

Gymnasiearbetet

För att en elev ska få en gymnasieexamen måste han eller hon ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Det är med gymnasiearbetet eleven knyter ihop sina studier på programmet och visar att hon eller han är förberedd för yrkesliv eller högskolestudier. Lärare och rektor behöver därför planera och förbereda eleverna på detta tidigt i utbildningen.

På alla yrkesprogram och högskoleförberedande program inom gymnasieskolan ska eleverna genomföra ett gymnasiearbete. Elever inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå kan också genomföra ett gymnasiearbete.

Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng och är tänkt att vara ett kvitto på att eleven är förberedd för högskolestudier eller för arbete inom ett visst yrkesområde. Målen för gymnasiearbetet framgår av programmets examensmål. Gymnasiearbetet kan genomföras som arbetsplatsförlagt lärande. I så fall ska det ske utöver de obligatoriska 15 veckorna som ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram.

Olika mål för gymnasiearbetet

Målen för gymnasiearbetet skiljer sig åt mellan yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. På yrkesprogrammen ska gymnasiearbetet visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. På de högskoleförberedande programmen ska gymnasiearbetet visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det område som programmet utbildar för.

Betygssättning

På gymnasiearbetet kan eleven få betyget E eller F, där E betyder godkänt och F icke godkänt. Rektorn ska utse en ansvarig lärare för varje elevs gymnasiearbete. Den ansvarige läraren beslutar om betyg, oavsett om denne är legitimerad eller ej. Innan läraren kan sätta betyg ska en medbedömare med erfarenhet av det kunskaps-/yrkesområde som gymnasiearbetet avser yttra sig. Om gymnasiearbetet helt eller delvis har genomförts som arbetsplatsförlagt lärande ska handledaren vara medbedömare.

I examensbeviset

I Skolverkets föreskrifter om utformningen av examensbevis efter nationella program i gymnasieskolan framgår hur och var gymnasiearbetet ska noteras. Den efterfrågade beskrivningen under noteringar i bilaga 1 får gärna vara kortfattad.

Spara ner blanketten till din dator och fyll i blanketten där. Öppna den i din webbläsare eller i det gratis plugin-programmet Adobe Reader som du kan ladda ner från www.adobe.se.
Välj sedan att skriva ut det ifyllda dokumentet som en ny PDF-fil. Denna kan du sedan bifoga i ett mail till anvisad e-post.

Kontakt

Annika Andrén
Gymnasielärare
Bergska gymnasiet, Bildningen

annika.andren@finspang.se

Ämnen: biologi och naturkunskap