Språk/Language

Sevesoanläggningar

Företag som hanterar farliga ämnen och kemikalier delas in i två kravnivåer, en lägre och en högre. Vilken kravnivå som företaget placeras i baseras på mängden kemikalier som hanteras. Det finns en sammanräkningsklausul som innebär att ett företags nivå bedöms baserat på den totala mängden kemikalier och inte per styck. När ett företag hanterer tillräckligt stor mängd kemikalier så klassas de som en sevesoanläggning och har skyldigheter enligt sevesolagen.

Vi är väl förberedda om något skulle hända

Finspångs räddningstjänst har hög beredskap och är väl förberedda om det skulle inträffa en kemikalieolycka hos något av företagen.

I kommunen finns det tre så kallade Seveso-klassade företag, som lyder under Seveso-lagen och bedöms som farliga om en olycka skulle ske.

  • Jernbro Industrial Services AB
  • Nammo Vingåkersverken
  • Siemens Energy AB

Alla tre har beredskapsplaner för olyckshändelser och samarbetar med räddningstjänsten för att underlätta räddningsarbete och brandbekämpning.

Till dig som privatperson och till närliggande företag

Jernbro Industrial Services AB omfattas av den högre kravnivån och ska ge information till närliggande företag och boende som finns inom företagets riskområde.

Företaget hanterar gasol som vid en olycka kan vara farlig för dig och miljön. Största risken vid ett utsläpp är brand och explosion.

Jernbro

I Finspång sköter Jernbro driften av en gasolanläggning för att kunna leverera gasol till kunder i området. Gasol är klassat som ett farligt ämne. I deras broschyr får du information om hur du får veta att en olycka inträffat i Finspång och vilka åtgärder du själv ska vidta. Kontaktinformation finns i broschyren.

Nammo Vingåkersverken

Nammo Vingåkersverken AB är ett företag som destruerar ammunition. Ammunitionen kommer både från svenska försvaret och från utlandet. Vingåkersverken tar hand om konventionell ammunition som är allmänt förekommande inom försvarsmakterna. Explosiva ämnen så som trotyl, hexogen och krut säljs för återvinning på den civila marknaden. Metall går till metallåtervinning och emballage flisas och säljs till värmeverk. Periodvis förekommer även produktion av rökgranater och rökhandgranater i liten omfattning.

FÖRHINDRANDE AV OLYCKOR
Hantering av farliga kemikalier är alltid förenat med risker, vid hantering av explosiva ämnen utgörs riskerna av brand och explosion. Företaget arbetar därför systematiskt för att undvika olyckor och för att minimera konsekvenserna för människor och miljö om olyckan skulle vara framme. Allt arbete utförs enligt skriftiga instruktioner. För att förebygga större olyckshändelser hanteras så små mängder explosiva ämnen som möjligt. Byggnaderna inom förrådsområdet är byggda i massiv betong och är placerade på ett sätt som förhindrar att en explosion i en lokal sprider sig till närliggande byggnader.

VID FARA
Om det skulle föreligga risk att en större olycka kan uppstå, t ex vid brand så kommer vägar att spärras av. Det är mycket viktigt att dylika avspärrningar respekteras! Vid en ev. händelse kommer information att gå ut via lokal- eller riksradion.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Räddningstjänsten Finspång medverkar i det förebyggande arbetet genom att delta vid tillsyner som utförs av Länsstyrelsen. Utöver detta sker träffar med företagets representanter på området vilket bidrar till att Räddningstjänsten blir väl förtrogna med området och dess risker.

För mer information kontakta
Nammo Vingåkersverken AB, 64392 Vingåker
Föreståndare för externa förråd nås via växeln +46-151 195 00

Datum 2022-08-31

Siemens Energy AB

Siemens Energy AB bedriver verksamhet på tre platser i Finspång, Centrumområdet, Norrmalmsområdet och på Skäggebyvägen. Den huvudsakliga verksamheten är produktion, service och underhåll av mellanstora gasturbiner, vilket även innebär provkörningar av den leveransklara turbinen. Bostäder förekommer i närområdet och i anslutning till industriområdet ligger Skutbosjön

Farliga ämnen som hanteras
Verksamheten omfattas av den lägre kravnivån enligt Sevesodirektivet på grund av lagring och hantering av cirka 100 ton LNG/LBG (liquefied natural gas/liquefied biogas). När gasen kyls ner till -163° C övergår den från gas till vätska och volymen minskar cirka 600 gånger. LNG/LBG fungerar därför väldigt bra att transportera och lagra. Vätskan kan sedan förångas och användas som naturgas. Det är sedan naturgasen som används som bränsle vid provkörningen av våra olika turbintyper.

Inom verksamheten förekommer också följande
Seveso-kemikalier; gasol, diesel, vätgas och etan dock i mängder som med stor marginal understiger tröskelvärdena för Seveso.

Risker vid hantering
Genomförda riskbedömningar visar på att det finns risker i samband med hantering av brandfarliga gaser och vätskor. De händelser som identifierats i riskanalyser är i huvudsak brand, explosion och risk för läckage till omgivningen. En reell riskkälla vid hanteringen av LNG/LBG är frysskador då den flytande vätskan är -163° C. Dessa händelser skulle kunna ge skador på egendom och även på personer som vistas inom anläggningen.

Händelser i form av brand och explosion inom området bedöms inte ge andra konsekvenser än obehag i form av brandlukt för närboende eller andra som vistas i närheten av anläggningen.

Inga händelser bedöms ge andra konsekvenser än obehag i form av brandlukt för människor som vistas utanför anläggningen.

Förebyggande åtgärder
Siemens Energy AB:s område är inhägnat vilket innebär att allmänheten inte har tillträde. Tillträde till området sker genom låsta snurrgrindar dit det krävs både kort och kod. Fordon måste passera bemannad vaktkur. Området är bemannat och ronderas dygnet runt. Tankfordonet för LNG/LBG har en egen färdväg samt egen lots från grinden till tanken för att eliminera riskerna för kollision. Hastigheten är satt till 15 km/h på hela området. LNG/LBG- anläggningen är omgärdad av staket och även påkörningsskydd.

Riskbedömningar är en självklar del av verksamheten och genomförs kontinuerligt inom alla områden. Instruktioner, checklistor och rutiner för säkerhetskritiska anläggningar säkerställer att arbetet sker på ett säkert sätt. Miljö- och brandronder genomförs med fast frekvens för att hitta och åtgärda fel och brister. LNG/LBG-anläggningen ronderas var 30:e minut vid drift. Övrig tid är anläggningen övervakad av omfattande säkerhets- och styrsystem som kontrollerar anläggningens status.
2

Minsta tecken på fel i systemet nödstoppar automatiskt anläggningen och skickar larm till driftspersonal.

Skulle en brand uppstå på området har Siemens Energy AB en egen vattencistern på 650 m3 för sprinkleranläggningen.

LNG/LBG-anläggningen underhålls genom ett omfattande underhållsprogram av egen men även av extern personal.

Inom anläggningen finns flertalet larmsystem som syftar till att tidigt upptäcka fel och avvikelser. Larm och felrapporter skickas från anläggningen 365 dagar om året, 24 timmar per dygn. Därför har Siemens Energy AB en jour som agerar på dessa larm utanför ordinarie arbetstid.

Personalen samt jouren har speciell utbildning för att kunna agera då något händer. Förutom specifik utbildning genomförs nödlägesövningar löpande med berörd personal.

Länsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Finspångs kommun och Räddningstjänsten har sedan 2010 genomfört regelbunden tillsyn på anläggningen på Norrmalm. Senaste tillsynen var i maj 2020. Utöver denna tillsyn genonförs både externa och interna revisioner av miljö- och säkerhetsarbetet.

För mer information kontakta
Madeleine Davidsson, Kommunikationschef

Datum 2020-06-02

Bakgrunden till Sevesodirektivet

År 1976 inträffade en kemikalieolycka i den italienska staden Seveso. 2000 människor behandlades mot Dioxinförgiftning och en yta på cirka 25 kvadratkilometer kontaminerades. Området var inte beboligt på flera år efter händelsen.

För att skydda oss människor och vår miljö från att utsättas för liknande kemikalieolyckor antog rådet och Europaparlamentet 1982 direktiv 82/501/EEG om risker för storolyckor i vissa industriella verksamheter (Seveso I-direktivet). Sevesodirektivet infördes i svensk lagstiftning och utmynnade i lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381).

Kontakt

Mattias Ström
Insatsledare, Brandingenjör
Räddningstjänsten

0122-852 17
mattias.strom@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 43 Finspång