Språk/Language

Krisstöd, POSOM

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande och innebär att kommunen vid allvarliga situationer kan erbjuda krisstöd till drabbade som behöver prata om det som skett eller komma i kontakt med anhöriga.

Varje olycka, katastrof eller extraordinär händelse innebär för den drabbade att denne sätts i en personlig krissituation. I normala fall finns resurser i samhället för att stödja den enskilde men vid större händelser räcker inte alltid dessa resurser till. POSOM är en utsedd grupp som kan förstärka ordinarie verksamhet för att stötta enskilda eller grupper som drabbas vid akuta kriser, olyckor eller katastrofer.

POSOMs uppgifter är att:

  • Tillgodose behovet av psykologiskt, socialt och medmänskligt stöd till direkt eller indirekt drabbade och närstående vid allvarliga och omfattande olyckor, katastrofer eller händelser
  • Upprätta stödcentrum vid behov, vid större kriser
  • Samverka med övriga berörda organisationer vid en större olycka eller händelse
  • Genomföra regelbundna utbildningar och övningar för den personal som ingår i POSOM

Organisation

Ansvarig för POSOM-gruppens arbete är socialchef. På sektor social omsorg finns också en samordnare för POSOM som organiserar arbetet. Personerna som deltar i gruppen övas och utbildas för att kunna ge stöd vid svåra händelser. De som ingår i gruppen har också särskilda kunskaper om hur människor reagerar i kris och flertalet har vana att arbeta under stress. Gruppen larmas ut via räddningstjänsten, kontaktuppgifter finns till höger. Bedömning om gruppen ska aktiveras görs vid varje enskilt fall.

Kontakt

Räddningstjänsten
Reception

0122-850 80
raddningstjansten@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 40 Finspång