Språk/Language

Kommunens uppdrag kring kris­beredskap och civilt försvar

Kommunen har flera uppdrag inom krisberedskapen. Här kan du läsa mer om vilka riktlinjer och uppdrag som finns och vad det innebär för kommunen när gäller krisberedskap och civilt försvar.

Kommunens uppgifter och ansvar för att stärka krisberedskapen och civilt försvar finns i de överenskommelser som slutits mellan MSB och Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt i lagar och förordningar. Överenskommelserna bygger bland annat på Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

Kommunen har uppgifter inom följande områden:

  1. Risk- och sårbarhetsanalys.
  2. Planering.
  3. Geografiskt områdesansvar.
  4. Utbildning och övning.
  5. Rapportering.

Risk- och sårbarhetsanalys

Analyserna syftar till att identifiera hot och risker som kan leda till olyckor och kriser. När hoten och riskerna är identifierade görs en bedömning av konsekvensen om de sker och hur sannolikt det är att de uppstår. Därefter görs åtgärder för att minska antingen sanno­likheten att det sker eller konsekvensen av att det händer, beroende på vilket som är möjligt att påverka. Genom analysen ska vi alltså kunna förebygga och minska konse­kvensen av en olycka eller kris­situation.

Risk och sårbarhetsanalyser kan med stor fördel genomföras av företag och organisa­tioner. Kommunen bistår och tar gärna del av ett sådant arbete då denna typ av samarbete stärker vår gemensamma krishanteringsförmåga.

Geografiskt områdesansvar

Det geografiska områdesansvaret innebär att Finspångs kommun har ett ansvar att under­lätta för alla som bor och vistas i kommunen att hjälpas åt inför och vid händelse av en samhällsstörning eller kris.

Kommunen ska:

  • ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område möjlighet att samverka för att uppnå samordning av förberedelser.
  • samverka med närliggande kommuner och relevanta aktörer utanför det egna geografiska området.
  • säkerställa att Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kan sändas via anläggningar för utomhus­varning genom att ljud­sändare underhålls.

Civilt försvar

Regeringen har bestämt att det förändrade säkerhets­läget i världen kräver ett åter­upprättat totalförsvar i Sverige. Totalförsvaret består av det militära försvaret och det civila försvaret, där civilt försvar är den verksamhet som exempelvis länsstyrelser, kommuner, företag och frivilliga organisationer genomför för att samhället ska fungera även vid en höjd beredskap eller krig. För att samhället ska kunna fungera krävs många saker, till exempel sjukvård, äldreomsorg, barn­omsorg, räddningstjänst, tillgång till mat och vatten samt att vi kan stötta Försvarsmakten med resurser.

Det bästa civila försvaret bygger på att varje hushåll har förberett sig för att klara sina grund­läggande behov en första tid om något händer.

Kontakt

Helene From
Samhällsbyggnadschef
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 60
helene.from@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång