Språk/Language

Kommunalt brottsförebyggande arbete

Finspångs kommun hanterar arbetet med att förebygga brottslighet genom det brottsförebyggande rådet. Här kan du läsa mer om hur rådet är uppbyggt och hur Finspångs kommun arbetar i övrigt med brottsförebyggande insatser.

Finspångs brottsförebyggande råd (Brå) består av en politisk nivå och en tjänstemannanivå samt operativa grupper. I råden sitter, utöver kommunen, även en representant från polismyndigheten. Mer om rådet kan du läsa om nedan under varje rubrik.

Sättet att organisera arbete syftar till att:

 • få en beständig och konkret samverkan.
 • det sker en förankring av arbetet nerifrån och upp.
 • få en tydlig struktur för roll- och ansvarsområdena och ett påtagligt politiskt ledarskap.
 • kommunikationen är bra genom att det är tydligt vilka befogenheter parterna har i samverkan.
 • information om pågående insatser och aktuell lägesbild går lätt att sprida.
 • öka möjligheten till samsyn på den gemensamma problembilden.

Målen för verksamheten är att på lång sikt:

 • minska brottsligheten.
 • öka tryggheten.
 • minska nyrekrytering till brottsligt beteende och kriminella livsstilar genom att bland annat förhindra riskutveckling och utanförskap hos barn och ungdomar.
 • öka medvetenheten om samhällets gemensamma normer.
 • stimulera allmänheten till ökat brottsförebyggande och trygghetsskapande engagemang.

Det brottsförebyggande programmet ska fungera som ett övergripande styrdokument i det lokala brotts- och drogförebyggande arbetet som syftar till att öka tryggheten i kommunen.

Handlingsplan för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande åtgärder

Handlingsplanen är ett dokument skapat i samverkan mellan Finspångs kommun och Polismyndigheten. Målet med handlingsplanen är att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Brå lyssnar in medborgarna genom dialog och den högst prioriterade frågan belyses extra genom ett medborgarlöfte där kommun och polis skriver under att prioritera och regelbundet följa upp. Årets medborgarlöfte fokuserar på droger och missbruk.

Politiker-Brå

Den politiska styrgruppens främsta uppgift är att styra det brottsförebyggande arbetet genom att ange den politiska viljan och målen för verksamheten. Den politiska styrgruppen bestämmer alltså vad det brottsförebyggande arbetet ska inriktas på.

Ledamöter

Frida Granath (S), ordförande
Mikael Wallin (L), vice ordförande
Jonny Persson (S)
Marie Johansson (KD)
Nathalie Petterson (SD)

Styrgrupp Brå (tjänstemannanivå)

Tjänstemannagruppen har det överordnade ansvaret för att målen och prioriteringarna för den brottsförebyggande verksamheten genomförs. Alltså ligger ansvaret på hur det brottsförebyggande arbetet genomförs på denna grupp.

Gruppen består av kommunens sektorchefer och polisområdeschefen. Den leds av kommundirektören.

Operativa grupper

De som sedan genomför det operativa jobbet är arbetgrupper som tillsätts efter behov. De ska verkställa prioriterade insater, kartlägga behov och resurser och upprätta genomförandeplaner för insatserna. De ska även följa upp gjorda insatser.

Säkerhetsskyddschef

Säkerhetsskyddschefen bär huvudansvaret för informationsflödet mellan de olika grupperna i Brå och kan för detta arbete utse lämplig representant. Säkerhetsskyddschef (eller av denne utsedd) ska redovisa uppföljning av kartläggning och insatser för kommunstyrelsen en till två gånger per år.

Protokoll med handlingar

Kontakt

Helena Wetterhall
Utvecklingsstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-852 83
helena.wetterhall@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång