Finspångs kommun

Språk/Language

Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF)

Är du orolig för ditt barn eller din ungdom? Det kan handla om oro för det sociala umgänget, misstankar om droganvändning eller för brottslighet. Skola, socialtjänst, polis, och fritid i Finspångs kommun samarbetar för att hjälpa barn och ungdomar.

Vad är SSPF?

SSPF är en modell för samverkan. Någon från skolan, socialtjänsten, polis och fritid träffas tillsammans med barn eller ungdom och förälder för att gemensamt hitta lösningar för att minska risker och stärka skyddsfaktorer, som exempelvis att få till en fungerande skolgång och en meningsfull fritid.

Att samverka enligt SSPF innebär att varje verksamhet tar ansvar för att erbjuda stöd och insatser som är en hjälp för den unge och för föräldrarna. På SSPF-mötet får vi en helhetsbild av hur den unge har det, och gör en gemensam planering utifrån de insatser som de olika verksamheterna kan erbjuda. Den här planeringen följs upp regelbundet genom SSPF-möten, men det verkliga arbetet görs mellan mötena.

Hur får man tillgång till SSPF?

Är du förälder och känner oro för ditt barn eller ungdom och tror att SSPF kan vara till hjälp, kan du kontakta rektor eller elevhälsan på berörd skola. Du kan också höra av dig direkt till samordnare för SSPF. Det kan exempelvis handla om att ditt barn eller din ungdom:

 • Har begått brott (även brottsliga handlingar som inte är lagförda).
 • Har vänner som begår brott.
 • Har ett förändrat beteende ( t ex attityder och värderingar som stödjer normbrytande beteenden, är mer aggresiv, tillgång till pengar och dyra kläder, ökad frånvaro i skolan.)
 • Har vänner som använder alkohol eller droger.
 • Har tagit alkohol eller droger själv.
 • Utsatt sig för risker och rör sig i olämpliga miljöer.

För att samarbetet i SSPF ska fungera behöver du som vårdnadshavare godkänna eller samtycka till att tystnadsplikten mellan myndigheter bryts. Om ungdomen är myndig kan denna godkänna eller samtycka själv. Då kan myndigheter dela information om ditt barn eller din ungdom.

SSPF finns för dem som går på mellanstadiet och upp till gymnasiet, med möjlighet till undantag om barnet är yngre.

Hur går SSPF till?

Första steget är att få till ett möte med alla. Vid ett SSPF-möte behöver vi få en gemensam förståelse för den oro som finns, men även fokusera på det som är positivt. Vilka styrkor finns? Hur kan vi förstärka dom? Utifrån det gör vi en plan tillsammans. Alla kan bida i arbetet. Behoven hos barnet eller ungdomen styr.

I planen beskriver vi vad ditt barn eller din ungdom ska få för stöd. Det kan till exempel vara:

 • Stöd till föräldrar eller vårdnadshavare.
 • Stöd i skolan.
 • Samarbete vid brott.
 • Hjälp att hitta en fritidsaktivitet.
 • Hjälp att sluta med droger.
 • Ungdom och vårdnadshavare.
 • Processledare.
 • Representant från skola exempelvis rektor.
 • Representant från socialtjänst.
 • Representant från områdespolis.
 • Representant från kultur och fritid.
 • Eventuellt andra som kan vara till hjälp i arbetet.

Processledare

Processledaren ansvarar för att bjuda in alla berörda till möte. Processledaren stämmer också av med vårdnadshavare och ungdom att de har fått all information de behöver inför mötet. Processledaren håller i SSPF-mötet och ser till att alla kommer till tals.

Skola

En fungerande skolgång är en mycket viktig skyddsfaktor för barn och ungdomar. Skolans representant i SSPF ansvarar för att skolan kan erbjuda stöd och insatser för att förbättra ungdomens situation.

Socialtjänst

Från socialtjänsten deltar socialsekreterare från mottagningssektionen. Om ungdomen redan har kontakt med socialtjänsten deltar ansvarig handläggare. Vid mötet kan man prata om ifall ungdom eller vårdnadshavare kan få stöd via öppenvårdsinsatser. Då behöver en handläggare fatta beslut om bistånd. Det förutsätter att ungdom eller vårdnadshavare gör en egen ansökan eller anmälan om oro. Hjälp från ungdomshälsan eller föräldramottagningen kan även diskuteras.

Områdespolis

Polisen uppgift är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Områdespolis finns ute bland ungdomar i exempelvis skolmiljö och andra områden. När polisen har kunskap om en ungdom kan de bidra med att hålla extra koll, ha kontakt med vårdnadshavare och andra aktörer och stödja ungdomen.

Kultur och fritid

En representant från fritidsverksamhet kan exempelvis vara en fritidsledare eller en person från en fritidsförening. Representantens uppgift är att bidra med kunskap om fritidsaktiviteter och ge stöd till ungdomen för att få en meningsfull fritid.

Kontakt

Simone Eriksson
Socialsekreterare
Utförarenheten IFO

0122-85414
simone.eriksson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Robin Levander
Fritidsutvecklare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 11
robin.levander@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång