Språk/Language

Så tycker invånarna om kommunens tekniska service

Finspångsborna har fått tycka till om den kommunala servicen inom samhällsplanering. Resultatet visar att Finspångs kommun hamnar högt upp i rankingen inom flera områden.

Under våren 2019 genomfördes undersökningen ”Kritik på teknik” på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL). I undersökningen får kommuninvånarna tycka till om hur den kommunala skötseln fungerar av gator, parker, vatten, avlopp, avfallshantering samt hur kommunikationen med kommunen fungerar.

Undersökningen omfattade 102 av Sveriges 290 kommuner och genomfördes av Institutionen för kvalitetsindikatorer AB.

Syfte

Syftet med undersökningen är för kommunen att bilda sig en uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar. Samt att ta reda på om kommunen lever upp till de krav som medborgarna ställer vad gäller god service, eller om det finns brister som behöver åtgärdas.

Resultat

Finspångs kommun valde att enkäten skickades ut till ett urval om 500 slumpmässigt utvalda kommuninvånare i åldern 18-74 år. Av dessa svarade totalt 292 invånare på undersökningen, vilket ger en svarsfrekvens om 58,4 procent.

Invånarna gav Finspångs kommun särskilt goda omdömen inom:

 • Kvaliteten på snöröjning och halkbekämpning.
  Kommunen ligger i en jämförelse med samtliga deltagande kommuner på placering 16 av totalt 102 över flest positiva invånare.
 • Skötseln av parker.
  Kommunen ligger i en jämförelse med samtliga deltagande kommuner på placering 20 av totalt 102 över flest positiva invånare.
 • Kommunens återvinningscentral.
  Kommunen ligger i en jämförelse med samtliga deltagande kommuner på placering 11 av totalt 102 över flest positiva invånare.
 • Kvaliteten på kommunkontakten.
  Kommunen ligger i en jämförelse med samtliga deltagande kommuner på placering 13 av totalt 102 över flest positiva invånare.

Fortsatt arbete

Finspångs kommun kommer nu analysera resultatet av undersökningen djupare för att se vilka åtgärder som invånarna anser vara viktiga att utveckla. En sak som framkommit i undersökningen och som kommunen behöver arbeta vidare med är att binda ihop gång- och cykelvägnätet och göra det mer attraktivt att förflytta sig med andra trafikslag än bil. Enligt undersökningen förflyttar sig övervägande delen av invånarna i Finspångs kommun med bil. Det gäller även invånare bosatta i tätorten.

Vill du veta mer?

Du som vill kan läsa hela rapporten ”Kritik på teknik- Finspångs kommun” via länken nedan.

Kontakt

Samhällsplaneringsenheten
Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Magnus Pirholt
Enhetschef
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 76
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång