Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Samverkan med Skolverket ger resultat

Nu syns resultaten av Finspångs kommuns samverkan med Skolverket inom satsningen "Samverkan för bästa skola" som startade hösten 2019.

Lärare visar eleverna ett experiment

Nulägesanalys och åtgärdsplan första steget

-Det har varit ett brett arbete med nulägesanalys och åtgärdsplan. Både personalen och ledningsgruppen har varit delaktiga och vi har haft handledning från Skolverket under hela arbetet, berättar Tobias Stucki, rektor på Grosvadsskolan årskurs 6-8.

Förutom Grosvadsskolan är även Nyhemsskolans förskoleklass till årskurs sex med i satsningen.

-Hela första läsåret jobbade vi med att ta fram åtgärdsplanen. Vi gick på djupet och undersökte vad vi behövde utveckla. Sedan har vi jobbat under ledning av Karlstads universitet med våra mål i åtgärdsplanen, berättar Anna Wahl som är en av Nyhemsskolans rektorer.

Ska skapa bättre styrning och trygghet

Det övergripande målet för projektet på Nyhemsskolan är att eleverna ska få möjlighet att visa och utveckla sina kunskaper utifrån sin förmåga.

-Vi ska ha en samsyn och gemensamt förhållningssätt kring lektionsrutiner, regler och bemötande. Alla elever ska känna sig trygga och ha tillit till oss vuxna på skolan, berättar Anna.

Nyhemsskolans mål är att undervisningen ska ske utifrån varje elevs behov, både på grupp- och individnivå. Eleverna ska utmanas i sitt lärande, ha möjlighet att visa sina kunskaper och få veta nästa steg i sitt lärande.

Andra mål är att skapa goda relationer mellan elever och pedagoger, att eleverna upplever trygghet och studiero där man lär och utvecklas och att det finns styrning och rutiner för kollegialt lärande.

Även på Grosvadsskolan är styrning och elevernas trygghet viktiga mål i arbetet.

-Vi ska skapa en bra kultur för styrning och vårt mål är också att alla på skolan ska känna sig trygga. Det är inget som märks från ena dagen till den andra. Förändringarna sker steg för steg, förklarar Tobias.

Tobias Stucki och Anna Wahl.

Resultat som märks

På Nyhemsskolan börjar man nu se att kunskapsresultat hos eleverna förbättras, bland annat med högre meritpoäng för sexorna.

-Det beror framför allt på att vi utvecklar undervisningen och därigenom förbättras elevernas kunskaper. Vi har också förbättrat våra kunskaper i betyg och bedömning, förklarar Anna.

-Vi ser också en förändring i elevsynen där vi har gått från att lägga problemet hos eleven och önska att eleven förändrar sig, till att förstå att det är vi pedagoger i skolan som måste förändra oss och vår undervisning. På så sätt skapar vi förutsättningar för eleven att lyckas.

Ökad kompetens och arenor att dela kunskap på

Både Anna och Tobias är överens om att medarbetarnas kompetens har ökat och att man har skapat bra tillfällen och arenor för möten där man kan dela med sig av kunskap och erfarenheter.

-Det är jättehärligt att komma in i arbetsrummen och höra de spontana diskussionerna kring undervisning där man verkligen delar med sig till sina kollegor och arbetar tillsammans, utbrister Anna.

-Vi har jobbat mycket med relationer mellan lärare och elev. I olika undersökningar ser vi att de flesta elever tycker att man har en god relationen med sina lärare. I skolans värld tar det ofta ett tag innan man ser resultat, därför är det roligt att vi redan kan se resultat inom flera områden, säger Anna.

-Även vi ser nu att arbetet ger resultat och våra enkäter visar att utvecklingen går i rätt riktning, instämmer Tobias.

Värt den tid det tagit

Själva projektet tillsammans med Skolverket avslutas till sommaren med en slutrapport. Sedan blir det upp till kommunen att förvalta resultatet och utveckla verksamheten vidare.

-Det har varit en bra samverkan på alla nivåer; med personal, Skolverket och även våra egna politiker. Visst har det har tagit mycket tid men när man ser effekterna känns det att det verkligen är värt det. Jag ser inte att det är något som avslutas nu, utan som ett första steg där vi kommer jobba vidare utifrån de här erfarenheterna, avslutar Tobias.

Kontakt

Tobias Stucki
Rektor
Grosvadsskolan Syd (årskurs 7 och 9)

0122-856 73
Tobias.stucki@finspang.se

Anna Wahl
Rektor
Nyhemsskolan F-6

0122-855 35
anna.wahl@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång

Rita Jönsson
Chef Administration och planering
Sektor utbildning

0122-850 43
rita.jonsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång