Språk/Language

Ny gång- och cykelväg utmed Södra Storängsvägen

Finspångs kommun har beviljats statlig medfinansiering för att bygga en gång- och cykelväg utmed Södra Storängsvägen.

Ny gång och cykelväg förbi Storängsskolan.

Arbetet påbörjas under juli månad och beräknas vara klart under oktober månad.

Dessa trafiksäkerhetsåtgärder görs för att säkra miljön och tryggheten för de oskyddade trafikanterna, såsom fotgängare och cyklister. Det är även ett steg i att säkra elevers skolväg till Storängsskolan.

Utmed sträckan tillgänglighetsanpassas fem passager med taktila plattor (orienteringsplattor för synskadade), pollare (trafikhinder) och förstärkt belysning. Infarten till Storängsskolans skolgård kommer att säkras upp så endast varutransporter släpps in på skolområdet. Bommen som idag sitter på platsen kommer att ersättas med en elektrisk bom som placeras närmre korsningen.

Hastighetsdämpande åtgärder i form av busskuddar kommer placeras från båda håll innan korsningen Södra Storängsvägen/ Börsjövägen. I och med byggnation av gång och cykelvägen kommer även del av gaturummet bli smalare vilket även det bidrar till lägre hastigheter på sträckan.

På- och avstigningsplatser för elever som blir skjutsade av föräldrar

De föräldrar som har ett behov av att skjutsa sina barn till och från skolan i bil är hänvisade till två parkeringar som är markerade på kartbilden. Kommunen vill vara tydlig med att det är dessa två anvisade platser som gäller vid hämtning och lämning av bilburna elever. Tydlig skyltning från Södra Storängsvägen kommer visa vägen till dessa på- och avstigningsplatser.

Busshållplatsen vid Storängsskolan

Hållplatsen vid Storängsskolan kommer att iordningställas. Bussfickan kommer att regleras så att endast busstrafik får trafikera platsen. Bilburna föräldrar hänvisas till tidigare nämnda på- och avstigningsplatser.

Kommunens förhoppning med dessa åtgärder är att fler väljer att cykla och gå till och från skola och arbete, men även att säkra trafikmiljön i området.

Kontakt

Magnus Pirholt
Enhetschef
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 76
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång