Finspångs kommun

Språk/Language

Nya detaljplaner som möjliggör utveckling

I veckan antog kommunstyrelsen två nya detaljplaner som innebär att Finspångs kommun kan växa. Planerna gäller delar av Finspångs centrum och Lotorp.

Gul tegelbyggnad i flera våningar vid Bergslagstorget i Finspång.

Gamla Hotell De Geer som ligger vid Bergslagstorget och som berörs av den nya detaljplanen. Foto: Robert Davidsson

På sitt möte 15 maj 2024 antog kommunstyrelsen nya detaljplaner för Hotellet 5 och Tallgläntan (Lotorp 3:6). Beslutet var sista steg innan detaljplanerna vinner laga kraft.

- Ska vi lyckas bli fler invånare och nå målet om 30 000 invånare behövs fler möjligheter att bygga bostäder och de här nya detaljplanerna innebär att kommunen kan fortsätta att utvecklas i den riktningen, säger miljö- och samhällsbyggnadsrådet Hugo Andersson (C).

Det som väntar nu är en ordinarie överklagandeperiod där de som har eventuella invändningar mot detaljplanen får möjlighet att överklaga beslutet.

Bild som visar processen för detaljplaner. Nu är det sista steget innan planen börjar gälla.

Hotellet 5 i centrala Finspång

Planförslaget för hotellet 5 innebär att centrum kan förtätas med ett 40-tal nya lägenheter.
-Detaljplanen har också en flexibel användning där andra användningar som är lämpliga också är möjliga. Det kan vara exempelvis centrumverksamhet och kontorsanvändning, förklarar Filip Ardryd som är planarkitekt i Finspångs kommun.

Fastigheten Hotellet 5 ägs av en privat exploatör som är den som också kommer att genomföra det den nya detaljplanen möjliggör. Utvecklingen av fastigheten är alltså utanför Finspångs kommuns kontroll.

Tallgläntan (Lotorp 3:6)

Planförslaget öppnar upp för cirka 20 nya tomter för enbostadshus men även för annan bebyggelse trots att huvudspåret är enbostadshus. Exempel på annan bebyggelse är radhus, flerbostadshus, parhus, vårdbyggnad och liknande.
Bebyggelsen som föreslås är en naturlig utveckling och komplettering av Lotorp som tätort.

Det här innebär en detaljplan

En detaljplan är ett juridiskt dokument mellan kommunen, markägare och grannar. Detaljplanen beskriver vad som får byggas inom ett visst område och hur mark och vatten ska användas. Den talar även om vilka byggåtgärder du och andra får och inte får göra inom planområdet.

Själva detaljplanen visas som ett bestämt område på en plankarta. Till kartan finns en plan­beskrivning, som förklarar innehållet och vad som ska göras. Ibland kan det även finnas en bild av kartan och en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som uppskattar hur stor miljöpåverkan blir i det planerade området.

Kontakt

Filip Ardryd
Planarkitekt
Planeringsenheten

0122-857 79
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Hugo Andersson (C)
Miljö- och samhällsbyggnadsråd och förste vice ordförande
Kommunstyrelsen

070-896 48 80
hugo.andersson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång