Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Med tåg genom Finspång

Varje vecka transporteras tusentals ton gods genom centrala Finspång. Här kan du följa med på en tågresa genom Finspång och läsa om hur viktigt det är att som trafikant ta hänsyn till de tunga godstågen.

Gruppchef Mari Green och lokförare Mikael Schroeder på Green Cargo.

Mari Green och Joakim Schroeder. Foto: Robert Davidsson

Varje vardag kör godståg genom centrala Finspång till några av industrierna på orten. Mari Green som är gruppchef och lokförare Joakim Schroeder på Green Cargo berättar att det rör sig om cikra 5 000 ton gods som passerar på industrispåren varje vecka.

Viktigt att respektera rödljusen

I centrala Finspång paserar man ett antal vägar samt gång- och cykelbanor. Ett tåg kan väga upp till 1 000 ton och även om godstågen håller mycket låg fart kan det vara svårt att snabbt stanna om ett hinder dyker upp på spåret.

-I stort sett varje dag är det trafikanter, både bilister och cyklister, som struntar i rödljusen och kör över spåret när vi kommer, berättar Mari.

-Via transportören får vi rapporter varje vecka om olika incidenter. Det rör sig om hundratals varje år, som till exempel bilister som kör mot rött, personer som befinner sig på spåret och liknande. Alla dessa för vi vidare till polisen, berättar kommunens trafikingengör Joakim Joge.

-När det blinkar rött och låter vid järnvägskorsningen är det jätteviktigt att man respekterar det och inte chansar och kör eller går mot rött, poängterar Joakim.

Följ med på en tågresa genom Finspång

I filmen här under kan du följa med på en tågresa genom Finspång; förbi Bildningen och stationen, över Skuten och Finnvedsvägen, genom Siemens och från SSAB på Norrmalm.

En historisk tillbakablick på järnvägen i Finspång

När västra stambanan, Stockholm - Göteborg, invigdes 1862 insåg snart brukspatron Carl Ekman i Finspång att de bruk och verksamheter som låg vid sidan av skulle få en nackdel ur konkurrenssynpunkt om de inte fick bättre kommunikationer.

På ett möte i Finspång 1870 presenterade Carl Ekman, för övriga bruksägare ett förslag till att anlägga en smalspårig järnväg Finspång - Pålsboda för att ansluta till västra stambanan. Det ledde fram till att Pålsboda - Finspång Järnväg AB (PFJ) bildades och den 5,8 mil långa järnvägen anlades till en beräknad kostnad av 1,4 miljoner kronor. När järnvägen stod klar 1874 och invigdes i närvaro av Kung Oscar hade kostnaden stigit till 2,1 miljoner kronor. Kostnaden fick bäras av delägarna i PFJ eftersom ett så kallat statslån inte beviljades.

Finspångs järnvägsstation med ångbåten Glan 1880-talet.Bilden ingår i Eric Larsons fotosamling som förvaras i kommunarkivet.

När järnvägslinjen Finspång - Pålsboda invigdes 19 september 1874 var Finspångs stationshus redan klart. Det inrymde expeditionslokaler i bottenvåningen och stinsbostad i övervåningen.

Anslutning till Östra stambanan

Carl Ekman ville gå vidare och förlänga banan för att även ansluta till östra stambanan. Då övriga delägare i PFJ inte var intresserade av konkurrensskäl drev Ekman frågan själv vilket ledde fram till att Finspång - Norsholm järnvägar AB (FNJ) bildades 1883 och den 2,7 mil långa järnvägen Finspång - Norsholm anlades och invigdes 1885.

1895 säljs järnvägarna PFJ och FNJ till ett nybildat konsortium, Norra Östergötlands Järnvägar (NÖJ). 1899 påbörjas arbete med att förlänga banan från Pålsboda till Örebro, vilken kunde tas i drift 1901. Därefter fortsatte NÖJ med att förlänga banan från Kimstad till Norrköping vilken stod färdig 1906 med anslutning till dåvarande Östra stationen i Norrköping.

Staten tar över järnvägen

I ett riksdagsbeslut 1939 fastställdes att staten på sikt skulle köpa in de privata järnvägarna och inlemma dessa i Statens Järnvägars organisation. Övertagandet av NÖJ skedde från och med 1 juli 1950. Detta sedan avtalet blivit godkänt av riksdagen och sedan järnvägsbolaget, vid två på varandra följande bolagsstämmor, beslutade att sälja järnvägarna.

Finspångs järnvägsstation från spårsidan omkring 1910.

1905 byggdes stationen till på den södra gaveln med en lokal i en våning för posten som sedan blev kvar till 1921 då nytt posthus uppfördes vid Bergslagstorget.

Den ursprungliga delen av stationshuset från 1874 har skydd i detaljplan och får inte får rivas eller förvanskas.

Den sista rälsbussen från Finspång till Linköping 31 december 1969.(bredspårig). Bilden ingår i Eric Larsons fotosamling som förvaras i kommunarkivet.

Persontrafiken läggs ner

Det sista persontåget Finspång - Pålsboda gick 1962, samma år avvecklades persontrafiken mot Norrköping. Den sista rälsbussen till Linköping avgick på nyårsafton 1969. Järnvägen mellan Finspång och Hjortkvarn revs i etapper under åren 1988-1991. Idag används banan endast för godstransporter.

Kontakt

Rosita Mathiesen
Trafikingenjör
Planeringsenheten

0122-859 16
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång