Finspångs kommun

Språk/Language

Medarbetare i kommunen dömd för brott – det här gör kommunen nu

Finspångs kommun fick under torsdagen den 8 februari vetskap om att en medarbetare i kommunen dömts för barnpornografibrott av Norrköpings tingsrätt den 5 februari. Här kan du läsa vilka åtgärder som kommunen vidtagit. Informationen uppdaterades senast 12 februari.

Orange bakgrund med bokstaven i på en vit puff, som symboliserar information.

Uppdaterad information

Publicerat 12 februari:

- Först vill jag återigen bekräfta att det som hänt är förfärligt och att vi som arbetsgivare, så snart vi fick kännedom om domen, tog individen ur tjänst. Vi har därefter haft tät dialog med Polis och Åklagarmyndighet för att få ytterligare förståelse kring informationshanteringen i ärendet, säger Eva Svensson, utbildningschef.

Varför underrättades inte kommunen angående domen?

Vanligtvis så inkommer misstanke om barnpornografibrott till Polisen genom att fildelning av övergreppsmaterial sker på nätet och Polisen spårar den misstänkta. Om det då kommer till Polisens kännedom att den misstänkte arbetar med barn så kan åklagaren ta beslut om att förundersökningssekretessen ska brytas och att arbetsgivaren då kan meddelas om misstanken.

I detta fall behövde Polisen först utreda omständigheterna kring brottet för att kunna knyta den misstänkte till övergreppsmaterialet. Beslut togs därför att arbetsgivaren, Finspångs kommun, skulle meddelas i samband med en eventuell fällande dom.

Utländskt material och ingen koppling till arbetet i utredningen

Under utredningen har Polisen gått igenom all lagringsmedia. Polisen har konstaterat att det är utländskt material och inga indikationer på egna övergrepp, sexuella kontakter med barn eller någon koppling till arbetet har uppmärksammats. Om så varit fallet hade Polisen agerat omedelbart och tagit kontakt med oss som arbetsgivare.

Viktigt att alla gärningspersoner inom hela brottsområdet blir dömda för brott

Polisen ser allvarligt på denna typ av brottslighet och de prioriterar högt de ärenden där misstänkta tagit egna kontakter med barn.

Oavsett så är det viktigt att alla gärningspersoner inom hela brottsområdet blir dömda för brott så att de inte kan arbeta med barn framöver. I detta fall har Polisen och åklagaren åstadkommit det.

Vad gör kommunen nu?

Individen är avstängd från sin tjänst och vi förlitar oss till Polisens och Åklagarmyndighetens arbetsprocesser. Det är viktigt att vårdnadshavare får det fortsatta stöd de behöver.

Tidigare information

Publicerat 9 februari:

Vad har hänt?

Enligt domen från Norrköpings tingsrätt anmäldes personen för misstänkt barnpornografibrott till Polisen under 2021.

Polisen har därefter utrett ärendet och Åklagarmyndigheten tog därefter över ärendet. Under måndagen den 5 februari dömdes mannen för barnpornografibrott mot sitt nekande. Han fick villkorlig dom då han tidigare är ostraffad och har ordnade förhållanden. Inget i utredningen tyder på att mannen närmat sig barn fysiskt.

Under torsdagen fick rektorn till sig information om den aktuella domen och att det var en av enhetens medarbetare som domen berörde.

Vad gör kommunen nu?

När rektorn fick information om domen togs medarbetaren omedelbart ur tjänst. Finspångs kommun ser allvarligt på att kommunen inte fått möjlighet till att ta del av informationen sedan tidigare.

Vi har under dagen haft kontakt med berörd personal på enheten för att ge information om vad som har hänt och att medarbetaren är tagen ur tjänst och varför.

Vi kommer även informera alla vårdnadshavare som har barn på enheten.

Varför har kommunen inte vetat om detta tidigare?

När en medarbetare, som ska arbeta nära barn, börjar sin tjänst i Finspångs kommun så tar vi alltid ett utdrag ur Polisens belastningsregister. När mannen kontrollerades inför sin anställning så var hans belastningsregister utan anmärkning. Domen har skett därefter.

Eftersom Polisen inte kan lämna vidare information på grund av sekretess har inte rektorn eller andra personer i kommunen informerats. Under polisutredningen så har kommunen som arbetsgivare inte informerats.

- Det som hänt är förfärligt och vi har idag vidtagit åtgärder så snart vi fick kännedom om domen. Vi kommer att undersöka varför vi som arbetsgivare inte getts informationen tidigare och om vi som arbetsgivare kunde ha gjort något annorlunda för att det skulle kunna upptäckas tidigare trots att vi inte fått informationen. Jag förstår om vårdnadshavare och medarbetare känner oro och ilska och vi vill vara så öppna som möjligt med det vi vet, säger Eva Svensson, utbildningschef i Finspångs kommun.

Kontakt

Eva Svensson
Utbildningschef
Sektor utbildning

0122 854 37
eva.svensson2@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång