Språk/Language

Gymnasiestart – varmt välkommen tillbaka för studier på plats

Efter tre terminer där mycket av undervisningen skett via distans välkomnas gymnasieeleverna i Finspångs kommunala gymnasie­skolor tillbaka. Undervisningen sker på plats i skolan efter rekommenda­tioner från Folkhälsomyndigheten.

Elever i entrén till Bildningen

Gymnasieskolorna fick snabbt ställa om till fjärr- och distansundervisning för att bidra till minskad smittspridning i samhället. En omställning som överlag gått bra där både elever och skola snabbt anpassat sig efter samhällsläget i pandemin.

Vid höstterminens start 2021 är alla gymnasieelever på Finspångs kommunala gymnasieskolor återigen välkomna till skolorna. I och med att vaccinationstakten ökar i den vuxna befolkningen och smittspridningen minskar bedömer Folkhälsomyndigheten att det är möjligt att återgå till närundervisning efter sommarlovet. Det innebär att vi välkomnar alla gymnasie­elever för studier på plats tisdag 17 augusti.

Elevernas första veckor

Under de första veckorna på terminen har gymnasieskolorna förberett en introduktion för de nya eleverna som är anpassad efter rådande läge. Skolstarten och introduk­tionen kan se olika ut på skolorna. Syftet är att skapa trevliga aktiviteter för att bidra till gemenskap och en trivsam start.

Fortsatt försiktighet utifrån pandemiläget

Finspångs kommun har sedan pandemins utbrott ett väl fungerande samarbete med övriga kommuner i regionen och regionens smittskyddsenhet. Varje skola gör även anpassningar för att undvika trängsel.

Samtidigt är det viktigt att skolpersonal och elever fortsätter det förebyggande arbetet för att minska risker för fortsatt smittspridning, och att beredskap finns för att hantera eventuella lokala utbrott.

Alla som vistas i skolmiljön behöver komma ihåg att det personliga ansvaret kvarstår oavsett nivå på smittspridning och att man ska stanna hemma även vid milda symtom på covid-19.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång