Språk/Language

Finspångs kommun har beviljats LOVA-bidrag

Finspångs kommun har beviljats 753 000 kr i LOVA-bidrag för sitt arbete med dagvatten.

barn hoppar i vattenpöl

Finspångs kommun drivet ett projekt för att möjliggöra en hållbar hantering av dagvatten och har nu beviljats LOVA-bidrag på 753 000 kr för sitt arbete.

Projektet har två delar, dagvattnets påverkan på våra vatten ska minska och våra samhällen ska anpassas till ett förändrat klimat. I den ena delen ska vi ta fram strategiska dokument med ambitioner och arbetsprocesser som kommer att innebära att dagvattenfrågor tas med tidigt i processen och att alla aktörer kan medverka. I den andra delen av projektet utreder vi dagvatten till Skuten och tar fram förslag på åtgärder för att minska belastning från dagvatten till Skuten, till exempel genom dammar eller öppna diken för att rena och fördröja dagvatten.

Projektet är ett samarbete mellan flera sektorer inom kommunen tillsammans med Finspångs Tekniska Verk. Arbetet kommer att pågå under två år.

Vad är LOVA-bidrag?

LOVA-bidrag är ett statligt bidrag för lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö. Det finns ett stort behov av att förbättra vattenmiljön i landets sjöar, vattendrag och kustvatten och LOVA-bidraget är till för att stödja detta arbete.

Vad är dagvatten och vad medför dagvatten för problem?

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från hårdgjorda ytor så som tak, gator, parkeringar och gårdar. Dagvatten förorenas av utsläpp från trafik, byggnadsmaterial och luftburna föroreningar.

Dagvatten är en av de stora källorna till föroreningar och näringsämnen, särskilt till sjöar och vattendrag i anslutning till Finspångs tätort och våra mindre orter. Dagvattenhantering är också en växande utmaning. Klimatförändringar leder till mer intensiv och frekvent nederbörd och gröna ytor för hantering av dagvatten blir allt mindre.

Kontakt

Jane Hjelmqvist
Hållbarhetsstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-851 97
jane.hjelmqvist@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång